Svenskt Trä Logo

Färgers sammansättning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-11

Kontrollerad 2019-01-23

En färg består huvudsakligen av pigment, bindemedel, spädningsmedel samt torkmedel (sickativ) eller härdare. Ofta ingår också ett eller flera svamphämmande ämnen – en så kallad fungicid.

Innehållet i 1 liter normal vattenburen akrylatfärg
Bild 1. Bilden visar innehållet i 1 liter normal vattenburen akrylatfärg. Foto: J. Ekstedt.

Tillgängliga råvaror och rådande teknikutveckling har tillsammans med erfarenhet gjort att färgtyperna förändrats och utvecklats med tiden. Vissa av de tidigare färgtyperna, slamfärg och linoljefärg, används fortfarande, om än i liten skala. Modernt anpassade målningssystem står i dag för huvuddelen av den färg som finns på våra hus.

Pigment

Pigment brukar indelas i oorganiska respektive organiska pigment. Till oorganiska pigment hör naturliga jordfärger, till exempel gulockra och syntetiska mineralfärger som till exempel järnoxidrött och titandioxid (vitt). Till organiska pigment hör till exempel ftalocyaninblått.

Beroende på mängden pigment i en färg talar man om täckande, laserande eller opigmenterad färg.

Täckande, laserande eller opigmenterad

En täckande färg, täckfärg, innehåller så mycket pigment att ljus inte kan tränga ner genom färgskiktet ner till träytan.

En laserande färg, lasyrfärg, innehåller mindre mängd pigment än en täckande färg. Detta medför att en viss del av solljuset kan nå träytan och starta en nedbrytning av träet.

En opigmenterad färg, till exempel klarlack, saknar nästan helt skydd mot solstrålning. Detta medför att det kommer att ske en nedbrytning av träytan. En opigmenterad färg är därför olämpligt på trä utomhus.

Begreppen täckande, laserande och opigmenterad har alltså enbart att göra med mängden pigment och inte med typen av bindemedel i färgen eller typ av spädningsmedel.

Bindemedel

Bindemedel indelas i oxidativt torkande, fysikaliskt torkande och härdbara. Till oxidativt torkande bindemedel hör exempelvis kokt linolja och alkydolja. Till fysikaliskt torkande hör till exempel akrylatlatex. Det finns bindemedel som är både oxidativt och fysikaliskt torkande, till exempel alkydemulsion.

Bindemedel i utomhusfärger kan vara alkyd, akrylat eller ren linolja. I de allra flesta fallen är bindemedlet antingen alkyd eller akrylat. Alkyder kan förekomma lösta i lösningsmedel eller emulgerade (finfördelade i droppar) i vatten. Akrylater förekommer enbart dispergerade (finfördelade partiklar) i vatten. I vissa produkter förekommer både alkyd och akrylat dispergerade i vatten.

Spädningsmedel

De vanligaste spädningsmedlen i utomhusfärg är vatten eller lacknafta. Spädningsmedlets uppgift är att ge färgen rätt målningsegenskaper. Traditionellt har olje- och alkydfärger varit lacknaftaburna och akrylatfärger vattenburna, men i dag är det vanligt med vattenburna olje- och alkydfärger, så kallade hybridfärger. Orsakerna är omsorg om såväl den personliga hälsan som den yttre miljön. Lacknafta håller på att fasas ut som spädningsmedel i färger, främst av miljömässiga skäl.

Lacknafta utvinns vid raffinering av råolja. Ett annat, numera sällsynt spädningsmedel är terpentin, som härstammar från tall och fås som en biprodukt vid framställning av sulfatmassa. Terpentin innehåller vissa svårflyktiga föreningar som genom oxidation med luftens syre hjälper till att binda en färg. Det finns olika sorters terpentin, till exempel svensk och fransk, men skillnaden är marginell.

Såväl lacknafta som terpentin innehåller ämnen som kan skada människor och miljö varför stor varsamhet måste iakttas vid kontakt med dessa. Lacknafta känns igen på bensinlukten medan terpentin luktar skog. Av miljö- och hälsoskäl bör dessa produkter undvikas i största möjliga utsträckning.

Torkmedel

Torkmedel (sickativ), torkande oljor, tillsätts för att förkorta torktiden. De utgörs av metallsalter av organiska syror.

Sskillnaden mellan bindemedel löst i lösningsmedel och dispergerat eller emulgerat i vatten
Bild 2. Bilden visar skillnaden mellan bindemedel löst i lösningsmedel (till vänster) och dispergerat eller emulgerat i vatten (till höger).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok