Svenskt Trä Logo

Kemiskt träskydd

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Kemiskt träskydd kan tillämpas mot angrepp av svampar, bakterier, insekter och marina organismer.

Befarar man att träets fuktkvot under längre och varmare perioder kommer att överstiga 20 procent, och detta inte kan motverkas genom att konstruktionen ändras, bör virket vara skyddat med ett medel som är verksamt mot röta (rötsvamp). Bekämpningsmedlen (träskyddsmedel) kan appliceras endera genom bestrykning, besprutning, doppning eller genom impregnering. Impregnering, som är klart effektivast, bör i regel åtföljas av till exempel bestrykning, i form av regelbundet underhåll.

Bestrykning och doppning

Observera att med bestrykning eller doppning blir skyddet begränsat i och med att enbart träytan blir behandlad. Medlen ska vara registrerade och godkända av Kemikalieinspektionen. De förekommer i såväl laserande som täckande färger. Träskyddsmedlens förmåga att skydda virket beror i stor utsträckning på hur behandlingen utförs. Varaktigheten är dock även vid fullgott utförande begränsad. Behandlingen bör därför upprepas med lämpliga intervaller om 1-3 år.

Impregnering

När det gäller impregnerat virke är det framför allt furu som används. Splintveden är den del av virket som kan ta upp impregneringsmedel. Kärnveden har i sig själv ett viss naturligt skydd mot röta genom sitt innehåll av olika hartser, men kan ändå inte mäta sig med impregnerad splintved vad gäller biologisk beständighet.

Impregnering utförs industriellt. Virket placeras i ett slutet impregneringskärl, varefter det utsätts för tryck och/eller vakuum och under processen tillförs det en viss mängd impregneringsmedel. På grund av tryckskillnaden tränger medlet in i virket. Beroende av mängden tillfört impregneringsmedel och hur djupt det tränger in indelas impregnerat trä olika träskyddsklasser.

Impregnering av virke till samtliga träskyddsklasser kan utföras med en tryck/vakuumanläggning, medan impregneringen till träskyddsklass B också kan åstadkommas med en anläggning, som arbetar med endast vakuum (vakuumimpregnering). De träskyddsmedel som kan användas finns upptagna i SP:s ”Förteckning över godkända träskyddsmedel”. Medlen indelas efter det lösningsmedel som används:

  1. Vattenlösliga medel (salter), till exempel koppar- och kromhaltiga medel
  2. Oljor och oljelösliga medel, till exempel kreosot respektive tennorganiska medel.

Impregnerat trä kan ytbehandlas på samma sätt som oimpregnerat. Eventuella saltutfällningar på färskt saltimpregnerat trä tvättas eller borstas bort före målning om man inte kan vänta några månader med målningsbehandlingen. Då har i regel saltutfällningar försvunnit från ytan. Se bara till att inte måla på trä med en fukthalt över 16 %.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok