Svenskt Trä Logo

Nymåla limträ

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Limträ kan ytbehandlas med samma medel och metoder som vanligt virke, till exempel laseras, täckmålas eller klarlackeras. De tekniska, ekonomiska och estetiska förutsättningarna avgör valet i varje enskilt fall.

Observera dock att mörka lasyrfärger har olägenheten att harmlösa torksprickor, som kan uppstå efter färdigbehandlingen, framträder tydligare mot en mörk yta än mot en ljus. Limträelement levereras, om inget annat avtalas, helt obehandlade från fabrik.

Avsikten med en ytbehandling är i allmänhet att ge träytan ett visst utseende och att skydda materialet mot hastig nedfuktning och uttorkning och därmed motverka uppkomsten av sprickor. En filmbildande ytbehandling, till exempel täckfärg eller klarlack, gör också träytan lättare att hålla ren och ger ett visst skydd mot mekanisk åverkan. Ytbehandling kan också utföras i syfte att motverka flamspridning och rökutveckling vid brand.

Utvändigt limträ utsätts för stora variationer i fuktkvot och bör ytbehandlas för att minska risken för skadlig sprickbildning. Fuktskyddet kan kombineras med kemiskt träskydd. Något varaktigt skydd mot rötangrepp kan däremot inte åstadkommas genom ytbehandling. Utomhuskonstruktioner av limträ bör om möjligt skyddas under tak eller med en ventilerad inklädnad.

Utomhus under tak räcker det ofta att grundbehandla med en färglös eller pigmenterad trälasyr, eventuellt kombinerad med någon form av kemiskt träskydd mot missfärgande svampangrepp. Vid höga krav på utseendet krävs dock ytterligare en eller flera behandlingar.

Utan ytbehandling åldras materialet under inverkan av väder och vind och får med tiden den sammetsgrå, i soliga lägen tjärbruna yta som är typisk för gamla timmerhus. Det finns för närvarande ingen ytbehandling som i längden och med rimliga underhållsinsatser förmår bevara den färska, "trävita" träytans utseende utomhus. Om man inte godtar träets naturliga åldrande för en utomhuskonstruktion är det därför lämpligt att i stället välja en pigmenterad ytbehandling.

All utvändig ytbehandling måste underhållas. Underhållsintervallens längd och åtgärdernas omfattning beror bland annat av konstruktionens läge och vilken typ av ytbehandling man valt. Lasyrfärger kräver sålunda kortare intervall än täckande alkyd- eller latexfärger, men är i gengäld lättare att underhålla. För att inte ytan ska bli mörkare för varje strykning kan underhåll av laserade ytor utföras med färglös eller endast tonad lasyr. Oavsett om man väljer laserande eller täckande, rekommenderas olje- eller alkydbaserade färger.

När limträ används inomhus kan man vid låga krav på utseendet välja att inte ytbehandla ytan. Limträ inomhus kräver som regel ingen ytbehandling. Konstruktionen måste då skyddas på annat sätt under byggnadstiden så att skadlig nedfuktning och nedsmutsning undviks.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok