Svenskt Trä Logo

Översikt – färger och träskydd

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-11

Kontrollerad 2019-01-23

För trä används flera olika färgsystem, med stora skillnader i uppbyggnad och egenskaper. Typ av ytbehandling har betydelse för beständigheten.
  • Olika färgsystem kan inte kombineras fritt, eftersom färgtyperna har stora olikheter.
  • Man ska välja samma leverantör för grund- och toppfärg, eftersom det kan finnas vissa skillnader mellan färgerna fast det är samma färgtyp.

Färgerna har olika relativa skyddsegenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter, se även tabell 1. Färgtillverkarens anvisningar ska följas noggrant.

Färgerna fäster i allmänhet bättre på en finsågad yta än på en hyvlad, men det finns också speciella grundfärger som ger fäste på hyvlade ytor. Ytfuktkvoten i virke som målas ska vara högst 16 %, och bör inte vara lägre än 12 %.

  • Ytterpanel som ska täckmålas eller laseras ska vara grundmålad före uppsättning.

Grundmålning

Kanter och framsida på väggpaneler, foder, knutbrädor och dylikt ska grundmålas före uppsättning. Bottenbräda ska grundmålas innan lockbräda eller lockläkt monteras. Även heltäckande panel, till exempel spontad eller falsad panel, ska grundas före uppsättning. I annat fall finns risk för att omålade partier framträder om virket krymper. Vid grundmålning ska medelvärdet på skikttjockleken, det vill säga pålagd mängd färg per kvadratmeter, vara minst 60 μm torrt skikt. 60 μm är lika med 0,06 mm. Detta gäller både för platsmålat och fabriksbehandlat virke, som ej omfattas av funktionskrav i certifierade kvalitetssäkringssystem, exempelvis Certifierad Målad Panel (CMP). Branschstandard för industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor.

Ytbehandlingsklasser enligt CMP-systemet uppfyller krav på grundmålning, mellanstrykning och slamfärgsmålning. CMP-godkända panelbrädor är tredjepartskontrollerade, de är ytbehandlade med kvalitetssäkrade målningssystem och individmärkta för spårbarhet och förenklad slutbehandling.

Träskyddsbehandling

Träskyddsmedel för röt- och blånadsskydd kan användas för byggnadskonstruktioner och detaljer som är särskilt utsatta. De innehåller kemiska ämnen som motverkar nedbrytning av träet. Det finns flera träskyddsmedel som är godkända för allmän användning. De ska strykas på före grundmålningen och tränger in i det yttersta lagret av träet. Penetrerande grundolja bör användas på ändträ före grundmålning. Vattenupptagningen hos trä är störst i fiberriktningen, och därför är ändträ extra känsligt för fukt. En träbits ändar, ändträet, suger cirka 20 gånger mer vatten per tidsenhet än träets flatsidor.

Bättring och slutstrykning

För paneler som ytbehandlas på fabrik rekommenderas bättring av spikgenomslag, transport- och monteringsskador samt att den sista strykningen utförs på plats för att få bästa estetiska och funktionella resultat.

Att välja typ av färg

Val av färg för färdigmålning görs efter de estetiska och andra egenskaper man värderar högst för den målade ytan. Tabellerna visar sammanställningar som kan vara till hjälp för att välja färgtyp.

 

Förbehandling

Grundmålning

Toppmålning

Penetrerande grundolja Alkydoljegrundfärg 2 ggr. akrylatfärg
Penetrerande grundolja Alkydoljegrundfärg 2 ggr. alkydoljefärg
Linoljegrundfärg Linoljegrundfärg Linoljefärg
Penetrerande grundolja Alkydoljegrundfärg 2 ggr. täcklasyrfärg
- Lasyrfärg Lasyrfärg
- Slamfärg Slamfärg

Tabell 1. Nymålning av träfasader, sammanställning av olika målningssystem

För att man ska få ett gott resultat av ytbehandlingen krävs att underlaget är i god kondition och inte angripet av svamp eller dylikt. Alltför mycket lösa fibrer på ytan inverkar givetvis också på resultatet. Trä som exponeras för ljus förändras och ger en träyta med lösa fibrer.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok