Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, icke lägenhetsskiljande – golvbalkar av lättbalk

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

3D-ritning

Förklaring

  1. Golvbjälkar av lättbalk, centrumavstånd ≤ 600. 
  2. Hammarband enligt lättbalkssystem. Förankring enligt konstruktörens anvisningar.
  3. Kortling av träreglar 45x45, konstruktionsvirke, sort G4-2 eller bättre, som stöd för undergolvsskivor.
  4. Ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm.
  5. Undergolv av minst 22 spontade golvspånskivor eller 23x95 underlagsspont.
  6. Isolering med till exempel 70 tjocka mineralullsskivor, men fullisolerat bjälklag 600 in från yttervägg.
  7. Innertak av beklädnadsskivor, till exempel 12 spån-, träfiber-, plywood- eller gipsskivor, på underlag av gles panel 22x70, sort G4-2 eller bättre, med centrumavstånd ≤ 400, alternativt 17x95 underlagsspont.
  8. Invändig väggbeklädnad.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandmotstånd: bjälklag av minst 200 mm höga lättbalkar med centrumavstånd ≤ 600 mm och minst 70 mm mineralull mellan balkarna, på översidan försett med minst 22 mm spontade golvskivor eller 23x95 underlagsspont (VB2055) samt på undersidan försett med minst 12 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3) eller 17x95 underlagsspont sort G4-3 eller bättre (VB2049), bedöms uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 30.
Stegljudsnivå: L'n,w ≤ 78 dB (exklusive golvbeläggning).
Luftljudsisolering: R'w = ca 35 dB.

Råd och anvisningar

Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd. Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras i balkar inom vissa gränser. Förstärkning kan erfordras i vissa fall. Konstruktörens eller tillverkarens anvisningar ska följas.

Vid lösvirkesbyggande ska regler för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor, som läggs ut på mellanbjälklagets översida.

För trappa och eventuell skorsten måste en eller flera balkar avväxlas. Avväxlingsbalk och de balkar som ska kunna överföra laster från avväxlingsbalken dimensioneras i varje enskilt fall av ansvarig konstruktör. Avväxlingsbalk och avväxlade balkar fästs med balkskor eller med plattstål 35x2,0 och ankarspik/-skruv enligt konstruktörens anvisningar.

Ett mellanbjälklag inom en lägenhet bör isoleras med till exempel 95 mm mineralull från ljud- och brandsynpunkt.
Undergolvet kan utföras med minst 22 mm spontade golvspånskivor eller 23x95 underlagsspont KLASS VI eller bättre (VB2055). Viss samverkan mellan limmade golvspånskivor och balkar får tillgodoräknas vid dimensionering av balkarna.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för vindsbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas till generella konstruktionsdetaljer för bjälklag.

För information om övriga material i vindsbjälklag hänvisas till respektive tillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok