Svenskt Trä Logo

Klimatskiljande altanbjälklag – takbjälkar av konstruktionsvirke eller takbalkar av limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

Principlösning. Terrassbjälklag – takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Förklaring

 1. Takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600.
 2. Hammarband av 45 konstruktionsvirke.
 3. Värmeisolering med mineralullsskivor mellan takbjälkar. 
 4. Vindskyddsskivor av 3,2 hård board eller motsvarande, monterade med omlottskarvar ovanpå takbjälkar.
 5. Övre påsalning med träreglar 45x70-145 konstruktionsvirke, eventuellt utspetsade för att få lutning.
 6. Inbrädning med minst 23 underlagsspont sort G4-3 eller bättre. Inbrädning täcks med byggpapp, till exempel YEP 2500.
 7. Tätskiktsmatta eller takduk. Översta skiktet ska ha skyddsbeläggning. Lutning minst 1:100 åstadkoms med påsalning eller med svagt lutande takbjälkar.
 8. Nedre påsalning med träreglar 45x45, sort G4-2 eller bättre (VB1822).
 9. Ångspärr/ångbroms av till exempel åldersbeständig, armerad plastfilm.
 10. Utspetsade underslag av träreglar 45x45-95, sort G4-2 eller bättre, impregnerade i träskyddsklass NTR AB.
 11. Altanbeläggning med 28 trall, impregnerad i träskyddsklass NTR AB.
 12. Räckesstolpe av 95x95 sort G4-3 eller bättre (VB2980) impregnerat trä i träskyddsklass NTR A.
 13. Infästningsbeslag skruvat i påsalningen och tätat med åldersbeständig fogmassa.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,60 kN/m2.
Brandmotstånd: Klimatskiljande altanbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke, minst 45x220 (VB1975) alternativt balkar av  limträ, till exempel 90x315 (VB3110), centrumavstånd ≤ 600 mm, med 220 –295 mm mineralull mellan bjälkar, på ovansidan försett med påsalning med mellanliggande värmeisolering och minst 23x95 underlagsspont (VB2055) och tätskikt. undersida bjälklag försett  med ångspärr/ångbroms och minst 23 mm beklädnadsskivor (densitet ≥ 450 kg/m3) monterade på glespanel (centrumavstånd ≤ 300 mm), uppfyller brandteknisk klass REI 30.

Total värmeisolering i altanbjälklaget bör vara minst 290 mm.

Värmeisoleringsförmåga: Up är beroende av isolertjocklek.

 • Tjocklek 220+70 (λkl = 0,033) ger Up = 0,157 W/m2K
 • Tjocklek 245+95 (λkl = 0,033) ger Up = 0,141 W/m2K
 • Tjocklek 295+95 (λkl = 0,033) ger Up = 0,123 W/m2K

Råd och anvisningar

Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Takkonstruktionen ska vara väl förankrad mot lyftkrafter. Underlagsspont spikas med två stycken trådspik 2,8x75 i varje takbjälke. Skarvning bör utföras över stöd. Tätskiktet ska ha en lutning av minst 0,5° mot avvattningssystemet. Trall av impregnerat trä monteras (dubbelspikas/skruvas) ovanpå utspetsade underslag av impregnerat trä.
Vid takkonstruktioner med plan plåt, skiffer, tätskiktsmatta, takduk eller dylikt ska urtag utföras i underlagsspont för rännkrokar. En förstärkningsregel ska monteras under underlagssponten. Alternativt används rännkrokar som kan fästas i en takfotsbräda.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för altanbjälklag med takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. 
 
För information om övriga material till ett klimatskiljande altanbjälklag med takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ hänvisas till byggnadskonstruktör och materialtillverkare.

[Illustration]

Bild 1. Montering av fäste i taktäckning. Tätskiktet helsvetsas mot infästningsplatta och intäckningskrage.

[Illustration]

Bild 2. Montering av fäste efter taktäckning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok