Svenskt Trä Logo

Nymålning på fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Träfönster har lång tradition. Ett träfönster av god kvalitet uppfyller högt ställda krav på lufttäthet, värme- och ljudisoleringsförmåga samt totalekonomi.

Utvändigt bör fönstret ha ett vattenavvisande skikt som hindrar nederbörd från att tränga in i trävirket. Invändigt bör skiktet även vara ångtätt för att hindra vattenånga att diffundera ut genom virket. Fogen mellan fönsterkarm och vägg ska vara ångtät på insidan av karmen för att motverka kondens i väggkonstruktionen.

Fönster av trä levereras antingen helt färdigbehandlade eller enbart grundbehandlade från fabrik. Träet ska vara väl uttorkat före ytbehandlingen. Lämplig ytfuktkvot är 12 – 16 %. För att färgen ska få fäste måste ytorna vara helt rena. Täckande ytbehandling är det traditionella, men laserade fönster är vanliga i till exempel småhus och fritidshus på grund av enklare och billigare underhåll. Lasyrfärg till fönster bör vara lösningsmedelsburen. Lasyr ger ett sämre skydd mot fuktupptagning och UV-nedbrytning, särskilt på horisontella ytor.

Behandlingsprinciper

Eftersom fukt är upphovet till de flesta skadorna är det viktigt att träet får torka ut innan ytbehandlingen påbörjas. Ytfuktkvoten får inte vara högre än 16 %. Detta kontrolleras bäst med en elektronisk ressistansfuktkvotsmätare. Ytfuktkvoten bör mätas på flera ställen och framförallt på fönstrets nedre delar.

Det finns olika principer för hur träfönster bör ytbehandlas. Vid målning på plats används huvudsakligen täckande alkydfärger (lösningsmedelsburen fet alkydfärg). Traditionellt används även linoljefärg. Laserande behandlingar är vanliga till fönster i småhus. En täckande ytbehandling har vid identiska förhållanden längre hållbarhet än en laserande.

Exempel på industriella färgsystem är:

  • alkyder
  • polyuretaner
  • polyuretan/akrylatemulsioner.

Om behandlingen ska göras på byggplatsen kan följande principer tillämpas för utsidan av fönster.

Behandlingsförslag

 

Nytt trä Behandlingstyp enligt AMA Hus Utvändigt med 
  alkydoljefärg linoljeoljefärg oljebaserad lasyr
Målningsbehandling 65-04610 65-04510 67-06843

Tabell 1. Behandlingsförslag för träfönster. Behandlingar anges i nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling. Se AMA Hus - nyckel.

Ytbehandlingen bör göras så snart som möjligt efter insättningen av fönstren. Under mellantiden bör fönstren skyddas mot uppfuktning med hjälp av till exempel armerad plastväv. Oljning och grundbehandling bör utföras före glasning. Fönsterbågars mellansidor ska behandlas med färger avsedda för utvändig målning.

Utförandeföreskrifter från AMA Hus, kapitel LCS

Vid inåtgående portar, dörrar och fönster ska över-, under- och bakkant på portblad, dörrblad och fönsterbågar räknas till utomhusmålning. Framkant räknas till inomhusmålning. Vid inåtgående fönster, se även Bild 1. 

Vid utåtgående portar, dörrar och fönster ska över-, under- och framkant på portblad, dörrblad och fönsterbågar räknas till utomhusmålning. Bakkant räknas till inomhusmålning. Vid utåtgående fönster, se även Bild 2.
Karmfalsen samt drivvattenrännan på karmbottenstycket ska räknas till utomhusmålning. Se Bild 1 och 2.

Vid byggplatsmålning av fönsterbågars utsida med alkyd- eller oljebaserat material ska färgen målas in någon millimeter på glaset vid bågens understycke och på spröjs översidan av spröjsen.


Bild 1. Inåtgående fönster. Gräns mellan utvändig och invändig målning.


Bild 2. Utåtgående fönster. Gräns mellan utvändig och invändig målning.

Uppföljning – kontroll

Utvändig målning av fönster är normalt ett kvalitetskritiskt arbete för vilket egenkontroll ska genomföras. Egenkontrollen kan dokumenteras med hjälp av rapporten ”Egenkontroll – utvändig målning träfönster”, som är ett utmärkt hjälpmedel vid framtida underhållsåtgärder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok