Svenskt Trä Logo

Fasader, foderbrädor, räcken, trall med mera

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Ytterpaneler av trä är det vanligaste fasadbeklädnadsmaterialet i Sverige. Det finns en mängd olika typer av utvändig träpanel.

Den allra vanligaste är stående träpanel med lockläkt eller med lockbrädor. Även stående falsade panelbrädor förekommer liksom liggande falsade eller spontade brädor. Diagonalmonterad panel förekommer men är mindre vanlig.

Färgskikt skyddar trävirket i panelen mot den nedbrytande UV-strålningen från solen samt i regel även från uppfuktning. Undantag är slamfärger som ger ett färgskikt utan något nämnvärt fuktskydd.

Yttre påverkan varierar kraftigt mellan hus i inlandet och hus vid kusten. Även väderstrecken ger olika påverkan – en sydfasad är mycket hårdare utsatt för klimatets påverkan än de övriga fasaderna. Växlingar i fuktighet kan ge betydande fuktrörelser som i sin tur kan orsaka sprickor i träunderlaget och krackeleringar i färgskiktet.

Underhållsbehov

Underhållsbehovet för olika ytbehandlingssystem varierar lika mycket som klimatet varierar. Hållbarheten hos en rätt utförd täckmålad träpanelfasad är minst tio år, i normala fall uppemot 15 år innan ommålning är nödvändig. Under denna tidsperiod kommer alltså färgskiktet gradvis att försämras. En laserad, oljad eller klarlackad fasad kräver tätare underhållsintervall - normalt tre till fem år och i hårt utsatta lägen varje eller vartannat år. En lasering, oljning eller klarlackning är i gengäld ofta enklare och billigare att underhålla. Skälet till den kortare hållbarheten är att solens UV-ljus till stor del kan tränga igenom laseringen och bryta ned träytan.

Tjocka lasyrskikt kan börja flagna om nedbrytningen har fått pågå för länge.

Besiktning

För att undvika rötskador och andra omfattande skador på fasaden bör man om möjligt göra årliga besiktningar av fasadens kondition. Man ser över de målade ytorna för att upptäcka eventuell missfärgning, blåsbildning och sprickbildning (krackelerande färgskikt). Färgskiktets status kan bedömas enligt olika fastställda nivåer. Se Tillståndsvärdering av målat trä utomhus och underhållsåtgärder - träfasader.

Trävirket ska vara fritt från röta och i möjligaste mån fritt från synlig missfärgande svamp (mögel och blånad). Grova genomgående sprickor i trävirket är olämpligt målningsunderlag för täckande färg. Sådant virke ska därför bytas ut i samband med underhållsmålning. Springor, som släpper in fukt och som är omöjliga att "måla in", bör inte förekomma i en ytterpanel. Spik som krupit ut bör inte slås in i trävirket utan dras ut och ersättas med grövre eller längre, varmförzinkad spik, alternativt rostfri kamspik. Trävirkets kondition kan bedömas enligt Tillståndsvärdering av målat trä utomhus och underhållsåtgärder – träfasader.

När man har fastställt fasadernas status återstår att föreslå och vidta nödvändiga underhållsåtgärder. Om hela färgskiktet ska tas bort har man stor frihet att välja färgtyp till ommålningen. Om det befintliga färgskiktet är i sådant skick att väsentliga delar kan få sitta kvar, bör man vid val av färg noga ta hänsyn till det befintliga färgskiktet, se Tabell 1.

Rengöring av fasader

Fasader utsätts för hård nedsmutsning från luftföroreningar. Av tekniska och estetiska skäl kan utvändiga målade ytor behöva rengöras. Tvättning av fasaderna med jämna mellanrum är ett effektivt sätt att hålla nedbrytande smuts, mögelsporer eller alger borta. Detta kan ske på olika sätt. Ett av de vanligaste sätten är högtryckstvätt. Högtryck är effektivt men man ska vara mycket försiktig så att inte fasaden tillförs fukt som inte kan avgå inom rimlig tid.

Behandlingsförslag

Känsliga punkter på en träfasad är eventuella skarvar samt anslutningar vid fönster och dörrar. Ändträytor är känsliga för uppfuktning och kräver därför regelbunden översyn.

Uppåtvänt ändträ

  • Uppåtvänt ändträ utomhus bör täckas av med dropplist och/eller plåtbleck. Plåtbleck bör regelbundet ses över så att de uppfyller avsedd funktion. I undantagsfall kan målning med linolje- eller alkydfärg accepteras på uppåtvänt ändträ.

Nedåtvänt ändträ

  • Nedåtvänt ändträ utomhus bör förseglas genom behandling med penetrerande grundolja och alkydoljegrundfärg. Ändträbehandling är här väsentligare än snedsågning, så kallad droppnäsa. Om nederkanten av en panel ska snedsågas (droppnäsa) bör vinkeln mot horisontalplanet inte vara brantare än att det går att grundmåla ändträet, cirka 15º.

Tabell 1 visar vilka typer av färger som är lämpliga som färdigmålningsfärg beroende på vad träfasaden är målad med tidigare.

 

  Slamfärg* Linoljefärg* Alkydoljefärg* Akrylatfärg*
Befintlig färg        
Slamfärg ++
Linoljefärg ++ +
Alkydoljefärg + ++ ++
Akrylatfärg ++

++ = lämplig behandling
+   = möjlig behandling
–   = olämplig behandling
* Ommålningsfärg

Tabell 1. Ommålning av träfasader.

I de fall det finns trärena ytor ska dessa förbehandlas och grundas enligt anvisningarna för ytbehandling av nytt trä. 

Foderbrädor, knutbrädor och infästningar

Fasadutsmyckningar av trä bör behandlas och underhållas samtidigt med ytterpanelen. Lämplig färgtyp vid täckmålning är linoljefärg eller alkydfärg. Fönsterfoder kan även underhållas samtidigt med fönstren.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok