Svenskt Trä Logo

Tillståndsvärdering av målat trä och underhållsåtgärder på träfasader

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

TILLMAN – ”Tillståndsvärdering av målat trä utomhus – en Manual” är en handbok som på ett enkelt sätt beskriver metoder för beskrivning av målade ytors kondition.

Målet med arbetet har varit en lättanvänd manual med många, lättförståeliga och entydiga bilder på olika nivåer av påverkan och nedbrytning av målat trä för lättare och mer invändningsfria bedömningar.

Ommålning och underhåll

Vid val av förbehandling av en träfasad kan bedömningen göras utifrån det befintliga färgskiktets status med vägledning av Tillståndsvärdering av målat trä utomhus – en Manual.

Det kan delas in i tre huvudgrupper.

 

Täckande färgskikt
Grad 1  Intakt Fuktbehandling, rengöring
Grrad 2-4  Underhåll krävs Underhållsbehandlingar
Grad 5  Byte eller färgborttagning Kitt och färg avlägsnas.
Eventuellt byte av fasaddelar.

Tabell 1. Det befintliga färgskiktets status kan bedömas utifrån tre nivåer när man ska välja lämplig förbehandling.

Täckande färgskikt. Grad I

Grad I, mycket liten, det vill säga nätt och jämnt märkbar förändring vilket innebär att den målade träytan är intakt:

 • Det finns inga avflagningar eller för ögat synlig sprickbildning. Färgskiktet kan vara eroderat men inte nedslitet. Det befintliga färgskiktet kan efter nödvändig förbehandling utgöra underlag för övermålning.
 • Smuts och andra föroreningar kan förekomma och bör avlägsnas. Fasaden bör i regel tvättas med ett rengöringsmedel och sköljas noga med rent vatten. Ytor som är kraftigt utsatta för mögel bör desinficeras med ett mögeltvättmedel.
 • Trävirket bör kontrolleras med hänsyn till förekomst av sprickor, deformationer, angrepp av missfärgande svamp (mögel och blånad) och/eller rötsvamp. Defekter kan förekomma trots ett intakt färgskikt. Spik som krupit ut bör dras ut och ersättas med grövre eller längre varmförzinkad spik, alternativt rostfri kamspik eller skruv. Förborrning kan behövas för att undvika sprickor.

Täckande färgskikt. Grad 2-4

Grad 2-4, måttlig, det vill säga mycket tydligt märkbar förändring viket innebär att underhåll krävs:

 • Delar av färgskiktet som sitter löst eller har otillfredsställande vidhäftning måste avlägsnas. Fast sittande färg behöver dock inte tas bort. Löst sittande färgskikt avlägsnas genom manuell uppskrapning och stålborstning. Som hjälpmedel kan hetluftsapparat eller IR-värme användas. Risken för brand bör beaktas vid användning av hetluft.
 • I vissa fall kan man använda högtryckstvätt, men man bör vara mycket försiktig så att trävirket eller bakomliggande konstruktion inte tillförs mer fukt än att trävirket kan torka ut inför den förestående målningen. Att ta bort avlutade färgskikt med högtryckstvätt kan ge en träyta med utstickande fibrer. Ytan kan vara svår att måla om den inte slipas av innan.
 • Blottlagda träytor bör noga oljas och grundas (ej vid slamfärg). Lösa och skadade träfibrer avlägsnas genom stålborstning och avslipning. Kanterna på kvarsittande färgskikt bör avslipas så att övergången mellan färgskiktet och det blottlagda träet blir så jämn som möjligt.
 • Trävirke som är behäftat med grova sprickor, kraftiga deformationer eller angrepp av rötsvamp ska bytas ut innan underhållsbehandlingen kan påbörjas. Spik som krupit ut bör dras ut och ersättas med grövre eller längre varmförzinkad spik, alternativt rostfri kamspik eller skruv. Förborrning kan behövas för att undvika sprickor.
 • Smuts och andra föroreningar ska avlägsnas. Man bör tvätta hela fasaden med ett rengöringsmedel och därefter grundligt skölja av med rent vatten. Ytor som har omfattande mögelangrepp bör rengöras med ett desinficerande tvättmedel.

  Ytfuktkvoten i trävirket får inte överstiga 16 % före första underbehandlingen (bör kontrolleras med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare).

Täckande färgskikt. Grad 5 

Grad 5, mycket utpräglad förändring vilket innebär att byte eller färgborttagning krävs:

 • All färg tas bort om det vid en underhållsbesiktning bedöms att stora delar av det utvändiga färgskiktet vid en ommålning är olämpligt som målningsunderlag. Virke som har grova sprickor, kraftiga deformationer eller angrepp av rötsvamp ska bytas ut.
 • Om vassa kanter förekommer bör dessa avrundas genom slipning.
 • Det finns olika metoder och hjälpmedel för färgborttagning. Man bör vid färgborttagning vara försiktig så att träet inte får omfattande mekaniska skador.
 • Ytfuktkvoten i trävirket får inte överstiga 16 % före första underbehandlingen (bör kontrolleras med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare).
 • Väl rengjorda träytor behandlas som nytt trä.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok