Svenskt Trä Logo

Underhållsintervall för träfasader – kostnadsexempel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Underhållsintervallen på träfasader varierar beroende på valt system, fasadens utformning, kulörval och klimatzon.

Om man till exempel väljer att färgsätta fasaden med mörka eller kulörstarka färger kommer ytan att kräva ett tätare underhållsintervall.

För att öka hållbarheten på träfasader bör underhållsåtgärder utföras med jämna mellanrum. För träfasader är det lämpligt med femårsperioder.

Här visas kostnadsexempel per m² för planerat underhåll med olika typer av färgsystem under 50 år, Tabell 1. Kostnaderna för planerat underhåll med alkyd/oljefärg eller akrylatfärg jämförs därefter med traditionellt underhåll.

Samtliga priser nedan är från år 2013 och ska ses som riktvärden, exklusive ställningar och moms. Kostnaderna för underhållet kan också komma att öka genom olika problem med tillgänglighet.

Planerat underhåll med olika färgsystem över 50 år

 

Färgtyp Nymålning Ommålning Antal ommålningar Kostnad för 50 år
Slamfärg 62-04509 à 100 kr 922-20009 à 80 kr 7 st 660 kr/ 13,20 per år
Linoljefärg 65-04511 à 150 kr 955-20009 à 95 kr 6 st 720 kr/ 14,40 per år
Alkydoljefärg 65-04611 à 160 kr 955-20009 à 90 kr 5 st 610 kr/ 12,20 per år
Akrylatfärg 66-04611 à 160 kr 966-20009 à 90 kr 4 st 520 kr/ 10,40 per år

Tabell 1. Kostnader per m2, för färgsystem med ett planerat underhåll över 50 år. Samtliga priser nedan är från år 2013 och ska ses som riktvärden, exklusive ställningar och moms. För utvändiga ytor anges nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling.

Alkyd/oljefärg – planerat underhåll av träfasader

Tidpunkt för underhåll, antal år efter färdigställande Åtgärd
År 5, 15, 25, 35 och 45 tvättning, uppskrapning, oljning och bättring
År 10, 20, 30 och 40 tvättning, uppskrapning, oljning och bättring, en gång strykning på norrsida och två gånger strykning på övriga sidor.

Kostnaden för alkyd/oljefärg uppgår till cirka 13 kr per m2 och år.

Akrylatfärg – planerat underhåll av träfasader

Tidpunkt för underhåll, antal år efter färdigställande  Åtgärd
År 5, 10, 20, 25, 35 och 40 tvättning, uppskrapning, oljning och bättring
År 15, 30 och 45 tvättning, uppskrapning, oljning och bättring, en gång strykning på norrsidan och två gånger strykning på övriga sidor.

 Kostnaden för akrylatfärg uppgår till cirka 11 kr per m2 och år.

Traditionellt underhåll av fasader

Kostnad för ett traditionellt fasadunderhåll med åtgärd vart tionde till vart femtonde år uppgår till cirka 20 - 25 kr per m2 och år.

Vid glesare intervall än 15 år krävs ofta trälagningar vid rötskador och byte av särskilt utsatta paneler, vilket innebär att underhållet ökar till cirka 30 kr per m2 och år.

Kostnadsexempel beräknat på 50 år

Variationer beroende på klimatzon, fasadens läge och konstruktion förekommer.

Planerat underhåll

Utifrån ovanstående antaganden kostar planerat underhåll av fasader:

Alkyd/oljefärg cirka 600 kr per m2  under 50 år
Akrylatfärg cirka 500 kr per m2 under 50 år

Planerat underhåll ger ett snyggt och välskött intryck och minskar risken för rötskador.

Traditionellt underhåll

Utifrån ovanstående antaganden om fasadunderhåll vart tionde till femtonde år finner man att om ommålning sker vart trettonde år ökar underhållskostnaderna för fasader i snitt med:

Alkyd/oljefärg cirka 40 procent till cirka 840 kr per m2 under 50 år
Akrylatfärg cirka 25 procent till cirka 625 kr per m2 under 50 år

Avflagning och andra defekter såsom "gråträ" kan förekomma, och det ger både ett ofördelaktigt utseende på fastigheten och risk för rötskador.
 
Genom att arbeta med planerat underhåll ser fastigheten välskött ut och underhållskostnaderna minskar avsevärt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok