Svenskt Trä Logo

Underhållsintervall för träfönster - kostnadsexempel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

Kontrollerad 2019-01-23

Underhållsintervallen för träfönster varierar beroende på valt system, fönstrens läge, byggnadens konstruktiva utformning, klimatzon med mera.

Kulörvalet inverkar även. Om man valt att färgsätta fönstren med mörka eller starka kulörer kommer ytorna att kräva tätare underhållsintervall.

Ommålning och underhåll

För att öka hållbarheten på målade träfönster bör man tvätta de målade träytorna för att hålla dem rena och därmed eliminera risken att smutsen ska binda fukt och öka slitaget. Fönsterbåge, -karm och -bleck ska tvättas årligen. Detta bör anges i skötselanvisningar till hyresgäst och/eller brukare.

Här visas kostnadsexempel för planerat underhåll av träfönster målade med alkydoljefärg under 40 år. Kostnaderna för planerat underhåll med alkydoljefärg jämförs därefter med traditionellt underhåll.

Samtliga priser nedan är från år 2013 och ska ses som riktvärden, exklusive ställningar och moms.

Planerat underhåll av fönster

För att öka hållbarheten på fönsterkarm och fönsterbåge bör underhållsåtgärder utföras med jämna mellanrum. För fönster är det lämpligt med fyraårsperioder.

 

Tidpunkt för underhåll,
antal år efter färdigställande
Åtgärd
År 4, 12, 20, 28 och 36 tvättning, uppskrapning, oljning och bättring.
År 8, 16, 24, 32 och 40 tvättning, uppskrapning, oljning, bättring, en gång strykning på norrsidan och två gånger strykning på övriga sidor.

Kostnaden för dessa åtgärder för ett tvåluftsfönster uppgår till cirka 130 kr per år.

Traditionellt underhåll av fönster

Vid traditionellt fönsterunderhåll med åtgärd vart tionde år uppgår kostnaden för ett tvåluftsfönster till cirka 1 600 kr.

Vid glesare intervall på 10 - 15 år krävs ofta trälagningar vid rötskador och för särskilt utsatta fönster byte till nya, vilket innebär att underhållskostnaden ökar till cirka  3 800 kr.

Ett fönsterbyte kostar cirka 6 500 kr inklusive kostnader för iordningställande av anslutande ytor.

Kostnadsexempel beräknat på 40 år 

Variationer beroende på klimatzon, fönstrens läge och konstruktion förekommer.

Planerat underhåll

Utifrån ovanstående antaganden kostar ett fönster med planerat underhåll följande:

  • Cirka 130 kr per år under 40 år vilket gör cirka 5 200 kr.

Planerat underhåll ger ett snyggt och välskött intryck och eliminerar risken för uppkomst av rötskador.

Traditionellt underhåll

Med åtgärd vart tionde år: blir kostnaden cirka 6 500 kr. Underhållskostnaderna ökar med cirka 25 procent. Avflagning och andra defekter såsom ”gråträ” kan förekomma, vilket ger ett ofördelaktigt utseende på fastigheten och risk för rötskador.

Med åtgärd vart tionde till femtonde år blir snittkostnaden cirka 13 000 kr. Underhållskostnaden ökar med cirka 150 procent. Här förekommer flera fall av rötskador, ”gråträ” och avflagning. Fastigheten ser ovårdad ut.

Genom att arbeta med planerat underhåll ser fastigheten välskött ut och underhållskostnaderna minskar avsevärt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok