Svenskt Trä Logo

Källarbjälklag – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

Principlösning. Källarbjälklag – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Förklaring

 1. Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600.
 2. Kantbjälke av konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkarna.
 3. Syllisolering och lufttätning, till exempel EPDM-list.
 4. Stödreglar 45x45, sort G4-2 eller bättre, som stöd för undergolvsskivor.
 5. Undergolv av minst 22 spontade golvspånskivor eller golvbrädor.
 6. Isolering med till exempel mineralull. Isoleringsbehovet beror på källarens klimat.
 7. Innertak, till exempel 12 beklädnadsskiva på underlag av gles panel ≥ 22x70, sort G4-2 eller bättre, centrumavstånd ≤ 400, alternativt 17x95 underlagsspont, monterad direkt mot bjälkarna.
 8. Invändig väggbeklädnad, 12 beklädnadsskiva på spikläkt, alternativt 16 spontad träpanel.
 9. Källaryttervägg med utvändig värmeisolering.
 10. Ångspärr/ångbroms av till exempel åldersbeständig plastfilm.
 11. Syll.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandmotstånd: källarbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, ≥ 45x170 (VB1974 eller VB3100), centrumavstånd ≤ 600 mm, på översidan försett med undergolv av ≥ 22 spontade golvskivor eller 23x95 underlagsspont (VB2055) samt på undersidan försett med minst 9 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3) mot glespanel 22x70 (VB0804) c 400 mm alternativt 17x95 underlagsspont (VB2049), uppfyller kravet för brandteknisk klass EI 30.

Råd och anvisningar

Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Syll ska avskiljas från grundkonstruktionen med lufttätande syllisolering, till exempel EPDM-list. Ytfuktkvot på trävirke och limträ får vara högst 18 % före inbyggnad. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

Bjälklagets yttre delar, cirka 600 mm in från ytterkant, ska fullisoleras. Övriga delar av bjälklaget ska ha tillräcklig isolering beroende på avsett klimat i källaren, dock minst 70 mm (komfortisolering).

Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras inom vissa gränser.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för källarbjälklag. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas till generella konstruktionsdetaljer och i tillämpliga delar till de typdetaljer som redovisas för andra typer av bjälklag.

För information om övriga material till källarbjälklag hänvisas till respektive tillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok