Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag, icke lägenhetskiljande – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

3D-ritning

Förklaring

  1. Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600 mellan bjälkarna.
  2. Hammarband av konstruktionsvirke, tjocklek 45.
  3. Kortling av träreglar 45x45, konstruktionsvirke, som stöd för undergolvsskivor.
  4. Kortling av konstruktionsvirke, samma dimension som golvbjälkar (lastupptagande kortling).
  5. Undergolv av minst 22 spontade golvspånskivor eller 23x95 underlagsspont.
  6. Isolering med minst 100 mineralull.
  7. Innertak av beklädnadsskiva, till exempel 12 spån-, träfiber-, plywood- eller gipsskivor, på underlag av glespanel 22x70 med centrumavstånd ≤ 400, alternativt 17x95 underlagsspont.
  8. Ångspärr/ångbroms av till exempel åldersbeständig plastfilm.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandmotstånd: mellanbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke C24 (≥ 45x170 (VB1974) eller limträ, centrumavstånd ≤ 600 mm ), på översidan försett med ≥ 22 mm spontade golvskivor eller underlagsspont 23x95 sort G4-3 eller bättre (VB2055) samt på undersidan försett med ≥ 12 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3) med eller utan glespanel 22x70 sort G4-3 eller bättre (VB0804), uppfyller kravet för brandteknisk klass REI 30.
Stegljudsnivå: L'n,w =cirka 78 dB (exklusive golvbeläggning).
Luftljudsisolering: R'w =cirka 35 dB.

Råd och anvisningar

Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minstmotsvarande korrosionsskydd.

Innan golvbjälkarna kan monteras bör en cirka 700 mm bred våd av ytterväggens ångspärr/ångbroms monteras längs bjälklagets kanter. Golvbjälkarna läggs upp på väggarnas hammarband och skråspikas/-skruvas från båda sidor. Fullhöjdskortlingar monteras i änden av varje fack, dels för att förhindra vippning, dels för att överföra vertikala laster. De fästs i hammarbandet underifrån. De mindre kortlingarna är avsedda som stöd för undergolvet. Deras placering bestäms av väggkonstruktionen. Som alternativ till dessa kortlingar kan man använda speciella profiler av stålplåt.

Innan den övre våningens yttervägg kan resas ska kantbjälke monteras på hammarbandet. Hålrummet innanför kantbjälken värmeisoleras med till exempel mineralull.

Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras inom vissa gränser.

Vid lösvirkesbyggande ska regler för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor som läggs ut på mellanbjälklagets översida.

För trappa och eventuell skorsten måste en eller flera bjälkar avväxlas. Avväxlingsbjälke och de bjälkar som ska kunna överföra laster från avväxlingsbjälken, dimensioneras i varje enskilt fall av ansvarig konstruktör. Avväxlingsbjälke och avväxlade bjälkar fästs med balkskor eller med bandstål 35x2,0 och ankarspik/-skruv enligt konstruktörens anvisningar.

Ett mellanbjälklag inom en lägenhet bör isoleras med till exempel 100 mm mineralull från ljud- och brandsynpunkt.
Undergolv kan utföras med minst 22 mm spontade golvspånskivor eller 23x95 underlagsspont sort G4 eller bättre (VB2055). Viss samverkan mellan skruvlimmade golvspånskivor och bjälkar får tillgodoräknas vid dimensionering av bjälkarna.

Typdetaljer

En träbyggnadsteknisk typdetalj för icke lägenhetsskiljande mellanbjälklag med golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ redovisas separat. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas till generella konstruktionsdetaljer och i tillämpliga delar till de typdetaljer som redovisas för andra typer av bjälklag, till exempel avväxling.

För övriga material till mellanbjälklag, hänvisas till respektive materialtillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok