Svenskt Trä Logo

Bärande innervägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-22

Principlösning. Bärande innervägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggreglar av 45 konstruktionsvirke, centrumavstånd ≤ 600.
  2. Invändig beklädnad med OSB-skiva + gipsskiva.
  3. Golvregel av 45 konstruktionsvirke.
  4. Kortling av konstruktionsvirke 45.
  5. Spikregel 45x45 (VB1822), sort G4–2 eller bättre.
  6. Genomgående golvbjälke av konstruktionsvirke.

Tekniska data

Brandmotstånd: brandklass EI 30 för bärande vägg uppfylls i en vägg som består av 45x95 konstruktionsvirke med 12 mm beklädnadsskivor och stenull mellan reglarna.

Ljudisolering: för väggar i kontor och butikslokaler gäller kravet på ljudisolering mellan arbetsrum och rum utanför kontoret eller butiken, dock inte mellan trapphus eller korridor och arbetsrum: R'w ≥ 44 dB. För lägenhetsskiljande väggar i bostäder och i hotellrum, dock inte i sammanbyggda småhus, gäller: R'w ≥ 52 dB.

Råd och anvisningar

Den bärande väggen monteras tvärs golvbjälkarna, alternativt på en längsgående golvbjälke. Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot på högst 18 %. Golvbeläggning eller undergolv ska ansluta mot golvbjälkarna så att golvbeläggningen kan bytas utan att väggen behöver flyttas eller avlastas. För att markera att väggen är bärande och för att förstärka väggreglarna i veka riktningen innan beklädnadsskivorna monterats eller om de avlägsnas, är det lämpligt att montera bandstål, centrumavstånd ≤ 600 mm, på reglarnas båda sidor. Under golvbjälken monteras en stödregel – kortling – mellan golvbjälkarna i varje fack. Kortlingen vilar på spikreglar som monteras på golvbjälkarna. För att åstadkomma ljuddämpning mellan rummen är det lämpligt att fylla utrymmet mellan reglarna med mineralull till cirka en tredjedel av bjälklagshöjden.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för bärande innervägg med väggreglar av konstruktionsvirke.

För övriga material som ingår i en bärande innervägg hänvisas till respektive materialtillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok