Svenskt Trä Logo

Industriyttervägg – pelarstomme av limträ med horisontella reglar

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

3D-ritning

Förklaring

 1. Väggpelare av limträ, centrumavstånd enligt konstruktörens anvisningar.
 2. Invändig beklädnad av skivmaterial.
 3. Ångspärr/ångbroms av 0,20 åldersbeständig plastfilm.
 4. Horisontella reglar av konstruktionsvirke alternativt lättreglar.
 5. Värmeisolering, till exempel skivor av mineralull.
 6. Vindskydd av diffusionsöppet material, skiva eller duk.
 7. Fästband av plåt, till exempel vindskyddsprofil för vindskyddsskivor.
 8. Vinkelbeslag av varmförzinkat stål.
 9. Spikläkt.
 10. Utvändig beklädnad av till exempel träpanel.
 11. Vinkelprofil av stålplåt

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,20 kN/m2.
Brandmotstånd: avskiljande eller bärande vägg med stomme av limträ samt träreglar med mellanliggande isolering av stenull, λ-klass 37, med densitet >28 kg/m3 och invändig och utvändig beklädnad med 15 mm gipsskiva, uppfyller kraven för brandteknisk klass EI 60. Bärande regelvägg, som på den ena sidan har dubbla 13 mm gipsskivor, varav den yttre uppfyller kraven EI 60 och den inre består av enkel 13 mm gipsskiva, uppfyller klass EI 60 vid brandpåverkan från den sida som har dubbla gipsskivor.

För bärförmåga vid brand (R) måste dimensioner av träregel, last i brandfallet och hållfasthetsklass vara kända.

Råd och anvisningar

Vägg med limträpelare och horisontella reglar med mellanliggande värmeisolering. Vindskydd av diffusionsöppet skivmaterial eller duk. Till skivor används vinsskyddsprofil av stål i de vertikala skivfogarna. Om vindskyddsduk används ska denstiftas fast i de horisontella reglarna och överlappsskarvas över regel. Invändig beklädnad av skivmaterial.

Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha lägst motsvarande korrosionsskydd. Regelverket med ut- och invändiga gipsskivor är en del av byggnadens vindstabilisering, men vanligtvis stagas limträstommen separat. I samband med montering bör remsor av till exempel åldersbeständig plastfilm monteras på utsidan av limträpelarna. På limträpelarna monteras vinkelbeslag centrumavstånd ≤ 600 mm. Därefter monteras bandstål med centrumavstånd 1 200 mm i hammarband eller takstol och syll. Reglar monteras på vinkelbeslag och i bandstålet. Utvändiga vindskyddsskivor skruvas i reglar och i vindskyddsprofil av stålplåt. Om vindskyddsduk används istället för vindskyddsskivor, monteras duken mot de horisontella reglarna med överlapp vid skarvar och i övrigt enligt duktillverkarens anvisningar. Väggen isoleras inifrån och täcks med ångspärr/ångbroms, där våden bakom pelarens insida kläms mot väggvåden, mellan beklädnadsskiva och fogband samt mot hörnprofil i plåt enligt beskrivning.

Väggens insida täcks av beklädnadsskiva som skruvas i bandstål och reglar och vinkelprofiler av stålplåt.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för industriyttervägg med pelarstomme av limträ med horisontella reglar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok