Svenskt Trä Logo

6.2 Statiska deformationer

Publicerad 2017-03-15

För de flesta konstruktioner består lasten av en permanent del Gi och en variabel del Qi. För trä- och limträkonstruktioner, där de variabla lasterna dominerar, varierar nedböjningen mycket under konstruktionens livslängd.

Figur 6.1 visar en principskiss för nedböjningen av en balk utsatt för permanent last G och snölast Q. Den totala nedböjningen kan delas upp i en del w1 som förorsakas av permanent last omedelbart efter att konstruktionen belastas och i en annan del w2 som kan variera under konstruktionens livslängd. Den varierande delen w2 består av en reversibel del w2,inst som förekommer endast när den variabla lasten påverkar och en kontinuerligt ökande del förorsakad av krypning, som i alla praktiska fall betraktas som irreversibel. Lasttoppar med kort varaktighet, sådana som illustreras i figur 6.1, orsakas både av snölast och av (rörliga) nyttolaster i de flesta byggnader.

Nedböjningens variation med tiden
Figur 6.1
Nedböjningens variation med tiden (nedre figur) när en balk belastas med permanenta och variabla laster enligt den övre figuren. Kurvan A visar krypdeformationen om balken skulle vara belastad med den karakteristiska lasten Gk + Qk i hela tidsintervallet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok