Svenskt Trä Logo

5.4 Förstärkning av balkar med hål

Publicerad 2017-03-15

Balkar med hål bör i allmänhet förstärkas, eftersom hålet ofta reducerar balkens bärförmåga väsentligt och också eftersom dimensioneringsanvisningarna för balkar med oförstärkta hål är osäkra.

Dimensioneringsmetoder för förstärkning av balkar med hål presenteras nedan enligt den tyska nationella bilagan till Eurokod 5 (DIN EN 1995-1-1/NA). Dimensioneringsfilosofin är analog med den för förstärkning av urtag i balkänden som presenteras i avsnitt 5.2. Grundtanken är att förstärkningen ska kunna uppta hela den resulterande dragkraften av de tvärdragspänningar som uppträder längs det potentiella sprickplanet. Dragkraften vinkelrätt mot fiberriktningen Ft,90 kan approximeras enligt ekvation 5.8 och de potentiella sprickplanen antas vara belägna som i figur 5.6. Regler för hålets storlek och placering i en förstärkt balk ges i tabell 5.3 med de beteckningar som visas i figur 5.5.

Hotell City, Gävle
Hotell City, Gävle.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok