Svenskt Trä Logo

Akrylatfärg (latexfärg)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Latexfärg är en gemensam beteckning för flera sorters färg som alla är vattenburna. De flesta innehåller dessutom en mindre mängd lösningsmedel. Latexfärg är en dispersionsfärg och det bindemedel som i första hand används till utvändigt trä är akrylat (polyakrylat).

Latex innebär, enkelt uttryckt att bindemedlet i form av mycket små klibbande plastkulor svävar fritt i vatten. Latexfärg har funnits sedan 1950-talet. Den har revolutionerat måleriet i många avseenden och den har genomgått en snabb utveckling.

Latexpartiklar
Bild 1. Latexpartiklar.

Latexfärg är relativt lättstruken, den torkar snabbt och har hög väderbeständighet. Verktyg kan rengöras i vatten och färgen har dessutom ingen besvärande lukt. Latexfärg kan inte målas vid låga temperaturer (under + 5°C). Den måste lagras frostfritt.

När latexfärg torkar avdunstar vattnet och efter utstrykning klibbar plastkulorna samman till en sammanhängande färgfilm (filmbildning). Det är alltså inte fråga om en kemisk reaktion utan en fysikalisk torkning. Bindemedlet finns helt färdigbildat i färgburken, vilket innebär att latexfärgens åldersbeteende är annorlunda än alkydoljefärgens och oljefärgens, som båda torkar genom oxidation.

Latexfärgens porstruktur gör det teoretiskt möjligt för träet att andas. Denna egenskap innebär också vissa risker för så kallat genomslag, det vill säga missfärgningar av färgade vattenlösliga ämnen från träet samt risk för svampangrepp. En färgs förmåga att släppa igenom fukt och vattenånga beror också på skikttjockleken. Porstrukturen hos en latexfärg kan orsaka viss benägenhet till smutsupptagning från luften och detta kan i sin tur leda till en ökad täthet.

Mikroskopbild av akrylatlatexyta
Bild 2. Mikroskopbild av akrylatlatexyta. Foto: J. Ekstedt.

Grundmålning i två steg

Man ska inte måla med en latexfärg direkt på utvändigt obehandlat trä. Av flera skäl, bland annat för fuktskydd och för att förhindra genomslag, är det lämpligt att grundmåla i två steg, först med en penetrerande grundolja och därefter med en alkydoljegrundfärg. Vid grundmålning bör medelvärdet på skikttjockleken, det vill säga pålagd mängd färg per kvadratmeter, vara minst 60 μm torrt skikt. 60 μm är lika med 0,06 mm.

Latexfärger baserade på bindemedlet akrylat är under den första tiden elastiska och klarar därför ganska stora rörelser i träet. Sprickor i träet som uppkommer efter målningen kan dock inte överbryggas av någon färgtyp. De vidhäftande egenskaperna är beroende av den underliggande målningsbehandlingen. En latexfärg fäster i regel bra på gammal, väl rengjord färg men risken finns att den underliggande färgen dras med och lossnar på grund av latexfärgens vidhäftning.

Latexfärg klibbar lång tid efter målningen trots att den benämns torr och detta kan orsaka problem med sammanklibbning av ytor vid till exempel vid fönstermålning och vid industriell målning. Latexfärger som är baserade på andra bindemedel än akrylat kan ge sämre fäste på gammal oljefärgsmålad yta. 

Färdigmålning två gånger

Särskilt vid användning av latexfärg ska man beakta att hållbarheten utomhus är beroende av skikttjockleken. För att få hög kvalitet på behandlingen fordras i regel två färdigmålningar förutom tvåstegsgrundmålningen. Torrhalten hos akrylatfärg är cirka 50 procent jämfört med oljefärgens nära 100 procent. Torktiden är normalt någon timme och verktyg rengörs i vatten.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok