Svenskt Trä Logo

Nymålning på fasader

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

Ytterpaneler av trä är det vanligaste fasadbeklädnadsmaterialet i Sverige. Det finns en mängd olika typer av utvändig träpanel. Den allra vanligaste är stående träpanel med lockläkt eller med lockbrädor.

Även stående falsade panelbrädor förekommer liksom liggande falsade eller spontade brädor. Diagonalmonterad panel förekommer men är mindre vanlig.

Färgskikt skyddar trävirket i panelen mot den nedbrytande UV-strålningen från solen samt i regel även från uppfuktning. Undantag är slamfärger som ger ett färgskikt utan något nämnvärt fuktskydd.

 

Förbehandling Grundmålning Färdigmålning
Penetrerande grundolja Alkydoljegrundfärg Akrylatfärg
Penetrerande grundolja Alkydoljegrundfärg Alkydoljefärg
Linoljegrundfärg Linoljegrundfärg Linoljefärg
Penetrerande grundolja Alkydoljegrundfärg Täcklasyrfärg
-

Lasyrfärg

Lasyrfärg
- Slamfärg Slamfärg

Tabell 1. Nymålning av träfasader. Sammanställning av olika målningssystem.

Behandlingsförslag

Eftersom fukt är upphovet till de flesta skadorna är det viktigt att träet får torka ut innan ytbehandlingen påbörjas. Ytfuktkvoten får inte vara högre än 16 %. Detta kontrolleras bäst med en elektronisk resistansfuktkvotsmätare. Ytfuktkvoten bör mätas på flera ställen och framförallt på fasadens utsatta delar.

Enligt AMA Hus ska panelerna underbehandlas före uppsättning. För bästa resultat vid industriell ytbehandling ska påbättring av montageskador och sista strykningen alltid utföras på plats.

Ändträytor är särskilt känsliga för uppfuktning. Det är viktigt att sådana delar i fasaden utformas och ytbehandlas på rätt sätt för att få så god beständighet som möjligt.

Uppåtvänt ändträ

  • Uppåtvänt ändträ utomhus bör täckas av med dropplist och/eller plåtbleck. Plåtbleck bör regelbundet ses över så att de uppfyller avsedd funktion. I undantagsfall kan målning med linolje- eller alkydfärg accepteras på uppåtvänt ändträ.

Nedåtvänt ändträ

  • Nedåtvänt ändträ utomhus bör förseglas genom behandling med penetrerande grundolja och alkydoljegrundfärg.

Nedåtvända ändträytor ska behandlas med penetrerande grundolja och alkydoljegrundfärg
Bild 1. Nedåtvända ändträytor ska behandlas med penetrerande grundolja och alkydoljegrundfärg.

Nytt trä Behandlings­typ enligt AMA Hus med alkydoljefärg Behandlings­typ enligt AMA Hus med akrylatfärg Behandlings­typ enligt AMA Hus med linoljefärg Behandlings­typ enligt AMA Hus med slamfärg Behandlings­typ enligt AMA Hus med lasyr
Alternativ 1 65-04510 66-04510 65-04510 62-00010 67-06542
Alternativ 2 65-04610 66-04610 65-04513 62-00011 67-06843

Tabell 2. Behandlingsförslag för träfasader – utvändigt trä. Flera alternativ är möjliga, alternativ 2 avser behovet för ytor som är särskilt utsatta. För utvändiga ytor anges nummerbeteckning enligt AMA Hus. Behandlingstyperna är sammanställda genom en kombination av siffergrupper för underlag, målningsmaterial, förbehandling, underbehandling och färdigbehandling. Se AMA Hus - nyckel.

Utförandeföreskrifter från AMA Hus, kapitel LCS

Kanter och framsida på vägg- och takpaneler, foder, lister, knutbrädor och dylikt ska underbehandlas före uppsättning. Ändträ på panelbrädoer, foder, lister, knutbrädor, och dylikt ska avslipas och före underbehandling skyddas mot vatteninträngning med penetrerande grundolja.

Vid målning med linoljefärg ska ändträ grundas eller oljas enligt färgtillverkarens anvisningar.

Uppföljning – kontroll

Utvändig målning av träfasad är normalt ett kvalitetskritiskt arbete för vilket egenkontroll ska genomföras. Egenkontrollen kan dokumenteras med hjälp av Rapport Egenkontroll – utvändig målning ny träfasad, som är ett utmärkt hjälpmedel vid framtida underhållsåtgärder.

Följ tillverkarens anvisningar!

Utöver den generella information om målning på trä utomhus som ges här är det viktigt att följa de mer precisa anvisningar som kan fås av aktuell färgtillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok