Svenskt Trä Logo

7.1.3 Dimensionerande laster vid brand

Publicerad 2017-07-07

Dimensionerande last för en konstruktionsdel i brandlastfallet är olyckslasten och konstruktionens bärförmåga vid brand ska verifieras för varje del genom att kriteriet enligt ekvation 7.1 uppfylls:

7.1  \({A_{{\rm{d}},{\rm{f}}}}\left( t \right) \le {R_{{\rm{d}},{\rm{f}}}}\left( t \right)\)

där:

Ad,f är dimensioneringsvärdet för en last vid brand.
Rd,f är bärförmågan vid samma förhållanden.
t är tiden för brandpåverkan.

 

 

Vid dimensionering i brandlastfallet används lastkombination ekvation 7.2, enligt Eurokod 0 och gällande EKS:

7.2  \({G_{\rm{k}}} + {\psi _{1,1}}{Q_{{\rm{k}},1}} + \sum\limits_{i = 1}^n\;{\psi _{2,{\rm{i}}}}{Q_{{\rm{k}},{\rm{i}}}}\)

där:

Gk är karakteristiskt värde för permanenta laster.
Qk,1 är karakteristiskt värde för den största samverkande variabla lasten.
Qk,i är karakteristiska värden för de andra variabla lasterna.
ψ1,1 är kombinationsfaktorn för den största variabla lasten.
ψ2,i är allmän kombinationsfaktor för de andra variabla lasterna.

 

 

 

Kombinationsfaktorerna ψ bestäms av byggnadsdelarnas olika lastkategorier och är vanligtvis mellan 0 och 0,7. Val av kombinationsfaktor ska särskilt övervägas om byggnadsdelens maximala last kan förväntas förekomma i brandsituationen, som i bibliotek, arkiv och lagerbyggnader.

En förenklad metod är att verifiering av konstruktionens bärighet i brandlastfallet görs utifrån en reducerad last enligt SS-EN 1995-1-2, avsnitt 2.4.2, där lasteffekten vid brand Ed,fi för en enskild konstruktionsdel beräknas enligt ekvation 7.3:

7.3  \({E_\rm {d,fi}} = {\eta _{{\mathop{\rm fi}\nolimits} }}{E_\rm d}\)

där:

Ed är den dimensionerande lasteffekten vid dimensionering för normal temperatur.
ηfi är reduktionsfaktorn för dimensionerande last vid brand beroende av lastkvoten ξ = Qk,1 / Gk och kombinationsfaktorn ψfi för frekvent värde för variabla laster. För överslagsmässiga beräkningar rekommenderas ηfi = 0,6. Vid nyttig last i kategori E enligt Eurokod 1, (utrymmen där lastansamling kan förväntas, inklusive kommunikationsutrymmen) är rekommenderat värde ηfi = 0,7. För lätta bjälklag kan reduktionsfaktorn ηfi vara mindre.

 

 

 

 

För mekanisk bärförmåga i brandlastfallet ska dimensionerande värden på hållfasthet och styvhet bestämmas enligt ekvationerna 7.4 – 7.7:

7.4, 7.5  \({f_{{\rm{d}},{\rm{fi}}}} = {k_{{\rm{mod}},{\rm{fi}}}}\frac{{{f_{20}}}}{{{\gamma _{{\rm{M}},{\rm{fi}}}}}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{S_{{\rm{d}},{\rm{fi}}}} = {k_{{\rm{mod}},{\rm{fi}}}}\frac{{{S_{20}}}}{{{\gamma _{{\rm{M}},{\rm{fi}}}}}}\;\;\;\;\;\)

7.6, 7.7  \({f_{20}} = {k_{{\rm{fi}}}}{f_{\rm{k}}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{S_{20}} = {k_{{\rm{fi}}}}{S_{05}}\;\;\;\)

där:

fd,fi är dimensionerande hållfasthet vid brand.
Sd,fi är dimensionerande styvhetsegenskap vid brand.
f20 är 20-procentfraktilen för en hållfasthetsegenskap vid normal temperatur.
S20 är 20-procentfraktilen för en styvhetsegenskap vid normal temperatur.
kmod,fi lastvaraktighet- och fuktfaktor vid brand. Rekommenderat värde 1,0 vid användning av metod med reducerat tvärsnitt.
γM,fi är partialkoefficienten för trä vid brand. Rekommenderat värde 1,0.
kfi faktor vid omvandling av 5-procentfraktil till 20-procentfraktil. För korslimmat trä, KL-trä, är kfi = 1,15.

 

 

 

 

 

Figur 7.3
Figur 7.3 Exempel på variation av reduktionsfaktorn ηfi med lastkvoten ξ = Qk,1 /Gk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok