Svenskt Trä Logo

1.5.1 Certifierat KL-trä

Publicerad 2017-07-07

Leverantörer av byggprodukter ska kunna verifiera angivna egenskaper för sina produkter för att köpare ska kunna vara säkra på att produkterna uppfyller dem. Det innebär att allt fler byggprodukter certifieras. Tack vare den europeiska standardiseringen är certifieringsprocessen i de europeiska länderna likadan.

Certifierat KL-trä är egenskapsverifierat KL-trä som tillverkas industriellt under kontrollerade former. Fingerskarvstekniken möjliggör tillverkning av mycket stora skivor där storlek och längd begränsas i första hand av möjligheter till transport och i andra hand av KL-trätillverkarens lokaler och utrustning. Tillverkning av KL-trä kräver stor noggrannhet, bland annat beträffande fräsning av fingerskarvarna, limmets beredning och applicering, presstryck och presstid. För KL-trä är limning ofta den kritiska delen att säkerställa för att uppnå fullgod kvalitet och hållfasthet. Därför kontrolleras fingerskarvarnas och limfogarnas limkvalitet kontinuerligt i den interna kontrollen. Egenkontroller sker fortlöpande för att säkerställa en jämn och hög kvalitet på produkterna, vilket innebär att provkroppar tas ut regelbundet för undersökning av hållfasthet och delaminering. Den interna kontrollen övervakas av en godkänd tredjepartsorganisation.

Produktion av KL-trä till väggelement
Produktion av KL-trä till väggelement.

Ett ackrediterat kontrollorgan handlägger certifiering, kontrollerar och övervakar företagets egenkontroll och gör oanmälda kontrollbesök hos tillverkarna.

CE-märkning är en produktmärkning inom EU. En produkt som är CE-märkt får säljas inom EES-området (de 28 EU-länderna samt Norge, Island, Liechtenstein) utan någon ytterligare dokumentation. När en produkt är CE-märkt visar detta att tillverkaren har följt de grundläggande krav som återfinns i de EG-direktiv som reglerar detta. Förutsättningen för obligatorisk CE-märkning är att det finns en harmoniserad standard. För närvarande (2017) pågår arbetet med att skapa en harmoniserad standard för KL-trä. Det innebär att för CE-märkta skivor av KL-trä för byggändamål ska egenskaperna specificeras och kontrolleras bland annat enligt kraven i standarden SS-EN 16351 Träkonstruktioner – Massivträ för byggsystem – Krav. I standarden framgår vilka dokument som krävs för verifiering. För att visa att produkter av KL-trä uppfyller kraven i SS-EN 16351 ska de åtföljas av en prestandadeklaration.


CE-märket används inom olika produktområden.

KL-träskivor har använts sedan 1990-talet trots att det saknats en harmoniserad standard. Eftersom standarden fortfarande är ny och inte har blivit harmoniserad så finns det ett antal företag som certifierat sina produkter enligt en Europeisk Teknisk Bedömning, ETA. ETA innehåller på samma sätt som en harmoniserad standard, anvisning om bekräftelseprocedurer till exempel för certifiering, typprovning och kontroll av tillverkning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok