Svenskt Trä Logo

10.2.1 Leverans, mottagning och lagring

Publicerad 2017-07-07

KL-träelement har förhållandevis låg egenvikt och elementens kompakta format gör att de går att lasta och transportera på ett effektivt sätt.

I Sverige kan transporter vanligtvis ha följande totalmått utan att specialtillstånd krävs; 24 m långa, 2,6 m breda och 4,5 m höga. Detta innebär att det i regel inte är några problem att transportera KL-träelement i fullformat. Det normala är att transporter köps in från tillverkaren av KL-träskivor eller färdiga KL-träelement. Det är viktigt att elementen lastas i rätt ordning så att de sedan kan lossas i den ordning de sedan ska monteras. Varje element ska vara försett med en märkning så att det är lätt att spåra på en montageplan. KL-trätillverkaren måste vara väl informerad om montageordningen och bör ha tillgång till montageplanen för att få korrekt information om helheten i montagearbetet. Vidare bör följande beaktas:

 • Planera montaget i god tid före lossning för att undvika tidskrävande omlastningar.
 • Kontrollera att emballaget är helt.
 • Kontrollera att antal element och dimensioner stämmer mot beställningen och följesedeln.
 • Kontrollera leveransen, notera eventuella synliga skador. Stäm av hållfasthets- och utseendeklass och märkning mot beställningen och följesedeln.
 • Ta stickprov av fuktkvoten på ett antal ställen med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder för att få en indikation på att fuktkvoten stämmer mot beställningen.
 • Kontrollera att KL-träelementen är rena från jord och smuts.
 • Undvik mellanlagring och om möjligt montera direkt från lastbilen.
 • Placera inte KL-träelement där det finns risk för nedsmutsning av till exempel stänk från takdropp eller trafik.
 • Se till att lagringsplatsen ligger i skugga under vår, sommar och höst. Emballerade solbelysta KL-träytor får högre temperatur än utomhustemperaturen, vilket kan leda till sprickbildning eller kondens, som ökar risken för mikrobiell påväxt.
 • Använd rena underslag, minst 300 mm höga över mark eller golv och som ger god luftning. Se till att ha tillräckligt stort antal underslag så att inte KL-träelementen böjs.
 • Underlaget ska vara torrt och plant så att KL-träelementen inte slår sig eller belastas så att bestående deformationer uppstår.

En leverans av KL-trä har normalt en fuktkvot som högst motsvarar målfuktkvot 16 % vid leverans från KL-trätillverkaren. KL-träskivor eller kompletta byggnadselement levereras oftast med ett transportskydd. Om emballaget är helt tätt kan produkterna under en kortare tid förvaras utomhus under presenning. Om emballaget bryts ska det lagas (även mindre revor) eller tas bort helt och KL-träet bör fortsätta lagras i ett torrt och varmt utrymme om det ska användas inomhus. KL-trä som ska användas i icke uppvärmda byggnader eller i utomhusklimat, skyddat under tak, kan lagras i ett kallt utrymme väl skyddat mot nederbörd. Se vidare i avsnitt 10.3.2 och i avsnitt 10.4.

Emballerade platta paket av KL-trä
Emballerade platta paket av KL-trä.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok