Svenskt Trä Logo

10.4 Kom ihåg

Publicerad 2017-07-07

KL-trä är liksom trä en organisk produkt som, rätt använd, har god motståndskraft samtidigt som den ingår i det naturliga kretsloppet.

Under en byggnads avsedda livslängd måste man skydda konstruktionen men det är även viktigt att allt byggmaterial skyddas under byggtiden. För att underlätta kontrollen av byggmaterial är det bra med kom ihåg-listor. Nedan anges ett antal punkter som kan gälla för KL-trä.

Montage av takkonstruktion, Sundbyberg
Montage av takkonstruktion, Sundbyberg.

Allmänt

 • Fukt i trä redovisas mest praktiskt som fuktkvot.
 • Uppfuktning och uttorkning via luftfuktighet tar ungefär lika lång tid.
 • Uppfuktning med fritt vatten går mycket fortare än uttorkning som bara kan ske via luftfuktighet.
 • Uppfuktning med fritt vatten via ändträ är mångdubbelt snabbare än genom övriga träytor.
 • Fuktrelaterade rörelser kan ge stora kvalitetsproblem. Dessa problem kan även inträffa på grund av mycket torra miljöer.
 • En bra tumregel är att ett virkesstyckes bredd och tjocklek krymper eller sväller 0,25 % per fuktkvotsprocent. Ett KL-trästycke uppvisar emellertid mindre fuktrörelser, se figur 1.7.
 • Risken för mögelpåväxt kan börja vid cirka 75 % relativ luftfuktighet, RF, om det är mycket varmt. Vid låga temperaturer kan den relativa luftfuktigheten vara mycket högre. Mögel växer på ytan av virket och påverkar inte hållfastheten.
 • Nedsmutsat virke får lättare påväxt genom att sporer ofta förekommer i smuts och smutsen brukar innehålla näring.
 • Mögelpåväxt påverkas inte bara av fuktnivå. Näring i ytan, temperatur, pH, UV-ljus, tid och mängd sporer spelar också in.
 • Mögelpåväxt banar väg för fler och svårare angrepp.
 • Röta kan börja utvecklas när fuktkvoten i virket är högre än fibermättnadspunkten (30 %). Rötsvampar bryter ned virkets hållfasthet.
 • En målad virkesyta förlänger uttorkningen av fukt. Finns sprickor i färgskiktet tar virket lätt upp vatten vid regn medan uttorkningen tar mycket lång tid.

Hantering av KL-trä

 • Vid beställning av KL-trä ska fuktkvotskrav anges.
 • KL-trä med felaktigheter ska inte användas.
 • För hög fuktkvot i KL-träet kan medföra mikrobiell påväxt och att krympningssprickor och formfel kan uppkomma.
 • Förutom på byggarbetsplatsen kan KL-trä fuktas upp vid transporter och lagring. Gör därför alltid en mottagningskontroll.
 • Ha alltid en elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder på byggarbetsplatsen och gör mottagningskontroll och löpande kontroller under byggprocessen.
 • KL-trä som levereras med lägre fuktkvot än vad som motsvarar utomhusklimatets jämviktsfuktkvot ska vara helemballerat, eller lagras i speciellt utrymme som kan behålla virkets låga fuktkvot – till exempel ett uppvärmt lagringsutrymme eller ett med avfuktare konditionerat utrymme.
 • Om en yta ska vara synlig efter montage ska den hanteras varsamt. Undvik att gå på ytan och använd rena handskar och lyftsling.

Mätning av fukt

 • Torrviktsmetoden är referensmetoden för fuktkvotsmätning.
 • Vid fuktkvotskontroll på byggarbetsplatsen ska en elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder användas.
 • Ingen elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder kan mäta fuktkvoter högre än fibermättnadspunkten (30 %).
 • Låga fuktkvoter som 6 – 8 % kan vara svåra att mäta.
 • Mätfelet i fält med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder är ungefär ± 2,6 % över hela fuktkvotsspannet.
 • Elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder ska kontrolleras mot ett kalibreringsblock.
 • Mottagningskontroll görs lämpligen i två steg:
  1. en enklare, och om man genom denna mätning misstänker att fuktkvoten är avvikande görs
  2. en mer omfattande mätning.
 • Mätdjupet varierar och för det mesta mäter man på flera djup i en mätpunkt. Det går inte att känna på virket om det är torrt. Virke som är fuktigt kan kännas torrt – men kan då vara torrt bara på ytan.

Upprättande av kontrollplan och val av mätpunkt

 • Upprätta alltid en kontrollplan.
 • Gå igenom frågeställningen varför, vad, hur.
 • Gör alltid en förbedömning av konstruktionen innan mätning.
 • Anpassa redovisningen till den som ska läsa den.
 • Val av mätpunkter bestäms slutligen alltid av förhållandena på byggarbetsplatsen.
 • Leta alltid efter svagaste punkten. Varje konstruktion har sina egna svagheter som inte behöver finnas i en annan liknande konstruktion.

Figur 10.6
Figur 10.6 Några viktiga principer för att skydda KL-träprodukter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok