Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

3D-ritning

Förklaring

 1. Bärande ytterväggsreglar av konstruktionsvirke.
 2. Övre syll av konstruktionsvirke.
 3. Kantbjälke av konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkarna.
 4. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek 45, impregnerat träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Syll förankras enligt konstruktörens anvisningar, till exempel med expanderande fästdon.
 5. Syllisolering, till exempel Grundisoleringspapp YEP 2500 eller EPDM-list.
 6. Förankring av syll.
 7. Grundmur/grundbalk.
 8. Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Centrumavstånd ≤ 600.
 9. Eventuellt urtag för installationer.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,5 kN/m2.

Brandmotstånd: bottenbjälklag med massiva träbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, minst 45x170 hållfasthetsklass C24 (VB1974), centrumavstånd ≤ 600 mm, isolerat med minst 95 mm stenull, fasthållen så att den inte faller ned vid brand, på ovansidan försett med minst 22 mm spontade golvskivor eller golvbrädor, på undersidan försett med minst 13 mm beklädnadsskivor (densitet ≥ 450 kg/m3), uppfyller brandteknisk klass REI 30.

Värmeisoleringsförmåga:

 • 170 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,241 W/m2K
 • 195 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,212 W/m2K
 • 220 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,189 W/m2K
 • 245 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,170 W/m2K
 • 270 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,155 W/m2K
 • 295 mm mineralull (λkl = 0,033) ger Up = 0,143 W/m2K

Råd och anvisningar

Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Syll ska avskiljas från grundkonstruktionen med syllisolering. Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd.

Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras inom vissa gränser.

Vid lösvirkesbyggande måste reglerna för skydd mot genomtrampning under byggskedet beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor som läggs ut på bottenbjälklagets översida.

Undergolvet kan utföras av minst 22 mm spontade golvspånskivor alternativt slätspont eller underlagsspont. Viss samverkan mellan skruvlimmade golvspånskivor och bjälkar får tillgodoräknas vid dimensionering av bjälkarna.

Obehandlade träytor mot mark i en krypgrund ska i möjligaste mån undvikas med tanke på risk för mikrobiell påväxt. Som blindbotten kan man använda skivmaterial, till exempel 6 konstruktionsboard, som på undersidan isoleras med skivor av till exempel mineralull eller extruderad cellplast.

Blindbotten kan monteras på stödläkt, till exempel 45x45 (VB1822) sort G4-2 eller bättre, eller på stödbrädor 25x100 (VB3022), impregnerade i träskyddsklass NTR AB.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund när golvbjälkarna utförs av konstruktionsvirke eller limträ.

För information om övriga material i ett bottenbjälklag med golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ hänvisas till respektive materialtillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok