Svenskt Trä Logo

Lägenhetsskiljande bjälklag med fackverksbalkar eller lättbalkar alternativt balkar av limträ eller LVL.

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-17

2D-ritning

Förklaring

  1. Golvbalkar, höjd ≥ 300 (fackverksbalk, lättbalk, fanerträbalk (LVL) eller limträbalk). För att kunna uppnå ljudklass B krävs höjd ≥ 400.
    Centrumavstånd ≤ 600. Utrymmet mellan bjälkarna fullisoleras med stenull.
  2. Undergolv av 22 golvspånskiva, 21 OSB-skiva alternativt 23x95 underlagsspont eller slätspont.
  3. 2x13 golvgips ovanpå stegljudsdämpande matta. Alternativt ≥ 20 pågjutning/avjämning av anhydrit eller liknande ovanpå stegljudsdämpande matta.
  4. Akustikprofil för fjädrande infästning av undertak. Centrumavstånd 400.
  5. 13 gipsskiva.
  6. 15 brandhärdig gipsskiva, typ GF.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,80 kN/m2.
Brandmotstånd: EI 60.
Stegljudsnivå: L'n,w = 58 dB. Med balkar med höjd ≥ 400 mm uppnås oftast L´n,w+CI,50-2500 ≤ 54 dB (ljudklass B) i fältprovningar. Variationer kan förekomma beroende på rummens storlek och skydd mot flanktransmission samt val av golvyta. Bättre värden nås i rum där flanktransmissionen är mindre (= större rum).
Luftljudsisolering: R'w = 56 dB.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok