Allmänt om bullerskärmar

Publicerad 2003-09-01

Bullerskärmar är en del av det offentliga rummet. De måste planeras och utformas med samma omtanke om det estetiska uttrycket och samspelet med omgivningen som varje annat byggnadsverk.

Estetisk och gestaltningsmässig kompetens måste därför tillföras processen, såväl i de tidiga faserna av projekteringen som senare vid planering och detaljutformning. Viktigt är också att beständigheten beaktas genom materialval, fundament med god stabilitet och genom underhållsrutiner som även omfattar estetiska aspekter.

Omgivning och trafik

Bullerskärmar måste utformas med hänsyn till trafiksäkerhet och landskapsbild. Huvudregeln är att bullerskärmar bör utformas som en del av miljön och bebyggelsen, och i mindre grad som en del av vägen. Det innebär att det behövs ingående analys av omgivningen med avseende på faktorer som bebyggelse, landskapsbild och vägrum.

För de boende kan bullerskärmen skymma utsikten, men den medför också att man slipper ifrån trafiken. För vägtrafikanter kan en väg med bullerskärmar upplevas som en enformig korridor som minskar kontakten med omgivningen. För att inte inverka negativt på trafiksäkerheten bör därför långa bullerskärmar varieras i utseende och avstånd till vägen. Bullerskärmar nära vägen förstärker vägens linjära struktur och barriäreffekt. Om skärmen står nära vägen behöver den inte vara så hög, men den måste göras lång för att skärma av ljudet. Vid avskärmning av enstaka hus kan det vara bättre att ställa en hög och kort skärm närmare huset. Vid järnväg placeras ibland en mycket låg skärm alldeles invid spåret.

Bild 1. Skärm längs ena sidan av vägen.
Foto: Björn Egertz.

Bild 2. Väg med skärm på båda sidor. Skärmen har olika utformning i olika utbyggnadsetapper.
Foto: Martin Gustafsson.

Bild 3. Vid gott om utrymme kan bullerskärmen bli en del av landskapet med kullar och växter.
Foto: Martin Gustafsson.

Bild 4. Låg skärm nära järnväg monteras.
Foto: Litto Bullerskydd.

Estetik och formgivning

Bullerskärmar är i allmänhet relativt dominerande inslag i miljön. Val av material, detaljutformning och färgval är mycket viktigt för det helhetsintryck som bullerskärmen ger. Faktorer som anpassning till omgivningen, landskapet, vägrummet samt behovet att visuellt bryta upp skärmlängder är nödvändiga att beakta vid planering och projektering. Även lösningar baserade på glas kan bidra till att minska intrycket av en dominerande skärm, och samtidigt ge bibehållen utsikt.

Viktigt är också att notera att en bullerskärm har två framsidor en för trafikanter och en för boende – vilket bör påverka detaljutformningen. För skärmar vid järnvägar har dock sidan mot tågtrafiken mindre betydelse. På vägtrafikanternas sida bör bullerskärmen varieras men samtidigt ges en helhet och storskalighet så att trafikanterna inte distraheras. Trafikanterna rör sig fort och upplever inte detaljer i utformningen. Detaljbearbetningen är däremot viktig för boendesidan där man rör sig långsamt och kommer nära skärmen.Väl genomarbetade lösningar för bullerskärmens ändar och krön är avgörande för ett lyckat resultat.

Bild 5. Bullerskärm med variation i färg och form.
Foto: Per Bergkvist.

Bild 6. Bullerskärm med glasad öppning.
Foto: Björn Egertz.

Bild 7. Bullerskärm med mörkare nedre del minskar upplevelsen av skärmens höjd. Den horisontella panelen ger också en randning i längsled.
Foto: Martin Gustafsson.

Bild 8. Bullerskärm som på boendesidan försetts med spaljé.
Foto: Martin Gustafsson.

Bild 9. Bullerskärm som på boendesidan fått mönster genom att reglarna målats i annan färg.
Foto: Martin Gustafsson.

Bild 10. Bullerskärm med samma utseende längs vägen.
Foto: Martin Gustafsson.

Bild 11. Bullerskärm med variation längs vägen.
Foto: Martin Gustafsson.

Bild 12. Bullerskärm med olika utseende för olika tomter.
Foto: Martin Gustafsson.

Vegetation längs bullerskärmen

Vegetation i anslutning till bullerskärmen har stor betydelse för hur den upplevs av trafikanter och kringboende. Den har däremot liten betydelse för ljuddämpningen. Vegetationen kan minska den dominans som en skärm får i vägrummet. Beroende på klimatförhållanden kan skärmen komma att döljas mer eller mindre fullständigt efter ett antal år.

Bild 13. Plantering framför lutande skärm med glasad överdel.
Foto: Martin Gustafsson.

Bild 14. Rödmålad skärm inbäddad i grönska.
Foto: Martin Gustafsson.

Bild 15. Rödmålad bullerskärm bakom träd och buskar.
Foto: Martin Gustafsson.

Nivåskillnader

Nivåskillnader som beror på att marken lutar längs skärmen, eller att skärmhöjden behöver varieras av akustiska skäl, kan tas upp på olika sätt. Skärmens övre kant bör i huvudsak följa vägens höjd medan dess undre kant följer terrängen. Särskilt intill äldre bebyggelse, där man inte vill förändra marknivåerna, är en anpassning av skärmhöjden till den befintliga terrängen nödvändig.

Det vanligaste och enklaste sättet att ta upp nivåskillnader är genom trappning av skärmens över- och underkant. Vid höga trappningar används därför med fördel sockel av betong, som klarar större höjdskillnader än andra tekniska lösningar. Vid måttliga lutningar passar oftast trappning bäst, men vid stark lutning kan ett lutande krön ge ett lugnare intryck.

Bild 16. Bullerskärm i terräng med stark lutning.
Foto: Per Bergkvist.

Bild 17. Trappning av överkant i anslutning till glasad öppning.
Foto: Martin Gustafsson.

Riktningsändringar

Riktningsändringar görs i allmänhet i anslutning till stolparna. Små förändringar av riktningen, som när skärmen följer vägen genom landskapet, kan oftast tas upp utan särskilda åtgärder. Vid hörn, särskilt om vinkeln inte är rät, krävs en väl genomarbetad teknisk lösning om man vill undvika anpassningsarbete på platsen och skärmelement med speciella mått och speciell utformning.

Bild 18. Bullerskärmen svänger längs vägen.
Foto: Björn Egertz.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan