Svenskt Trä Logo

Stolpfundament i betongplint eller med bergförankring

Stolpfot med två plattstål

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Stolpfot med utanpåliggande dubbla plattstål skruvade i stolpe.
  2. Fabrikstillverkad eller platsgjuten betongplint med ingjutna plattstål. Plattstål ska vara utförda med hål för skruv.
  3. Stolpfot av inslitsade plattstål, ett lämpligt utförande för bredare stolpar, till exempel för plank och uterum.
  4. Skruv och bricka.
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Stolpfundament ska ge stolpe stadig förankring i mark och på ett sådant sätt att stolpen får goda förutsättningar för bra långtidsfunktion.

Material

Stolpfot av plattstål för betongplint eller bergförankring. Betongplint kan vara förtillverkad eller platsgjuten. Storlek på plint anpassas efter markförhållanden och vertikala och horisontella laster. Ungefärliga dimensioner (höjd/kantlängd topp/kantlängd botten), för staket: 500/130/200 mm,
för plank: 900/130/240 mm, för uterum: 900/130/240 mm.

Dimensionering av plattstål och förankringsstång (vid bergförankring) fastställs med hänsyn till belastning. Ungefärlig tjocklek på plattstål: för staket 6 mm, för plank 8 mm, för uterum 10 mm.

Ungefärlig dimension på skruv och bricka: skruvdiameter/bricktjocklek/brickdiameter, för staket 8/4/≥30 mm, för plank 12/5/≥40 mm, för uterum 12/5/≥40 mm.

Beslag och fästdon av varmförzinkat stål eller austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Utförande

Stolpfot kan orienteras med plattstål parallellt med eller vinkelrätt mot staketlinjen. Plattstål kan vara helt utanpåliggande eller infällda som i figurer, det senare ger ett bättre konstruktivt utförande.

Slits i stolpe ska ha bredd lika med plattstålets tjocklek. Avstånd från slits till fri kant bör vara minst 25 mm.

Botten på stolpe snedkapas för att skyddda ändträ.

Skruvavstånd beror på stolptyp, för staket cirka 150 mm, för plank cirka 200 mm, för uterum cirka 250 mm.

Kantavstånd ska vara 7 gånger skruvdiameter,  för staket cirka 80 mm (Φ 12), för plank och uterum cirka 110 mm (Φ 16).

Bergförankring för staket med rundstång eller armeringsjärn: förankringsstång svetsas till plattstål med kälsvets enligt figurer. Diameter på förankringsstång minst 16 mm, längd minst 200 mm.

Förankringsstång gjuts fast i borrhål med injekteringsbruk.

Bergförankring för plank och uterum med rundstång eller armeringsjärn; plattstål slitsas och svetsas till förankringsstång med runtomgående kälsvets. Diameter på förankringsstång minst 24 mm, längd minst 300 mm.

Ytbehandling

Stolpe av trä ytbehandlas enligt beskrivning för stolpar.

Konstruktivt träskydd

Nedre ände på stolpe ska förseglas med aktuell ytbehandling och eventuellt vara snedkapad för att undvika kvarstående (hängande) vatten, se figur. Alla kanter ska avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradient vid kanter och ge ytbehandling bättre fäste.

Dimensionering

Staket dimensioneras lämpligen för en horisontell linjelast mot räcke enligt Eurokod och Boverkets konstruktionsregler EKS. Last är 0,40 kN/m placerad vid ovankant på räcke eller högst 1,0 m från mark. Plank dimensioneras för vindlast mot skärm enligt eurokoder. För till exempel ett långt plank beläget i Stockholmsområdet med höjd 1,8 m och centrumavstånd stolpar 2,0 m blir dimensionerande vindlast cirka 3 kN per stolpe.

Val av beslag, antal fästdon ochdimensioner samt placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Montering av stolpe på betongplint: Borra med jordborr eller gräv en grop till frostfritt djup, vanligtvis 700 – 1 200 mm beroende på mark– och klimatförhållanden, lägg lite grus i botten. Ställ plinten på plats, rikta in den med vattenpass eller lod. Fyll igen med jord och packa ordentligt. Stolpe sänks ner över plattstål, riktas in med vattenpass, och skruvas till stolpfot. Dra åt skruvarna ordentligt men inte så mycket att träet krossas (åtdragningsmoment bör motsvara ett kontakttryck mellan bricka och stolpe på cirka 3 MPa).

Montering av stolpe på berg: borra hål i berggrunden ned till cirka 300 mm. Svetsa fast en rundstång eller ett armeringsjärn på stolpfot, montera sedan stolpe på stolpfot, dra åt skruvarna ordentligt men inte så mycket att träet krossas. Placera hela paketet i borrhål, rikta in stolp, fixera och gjut fast med injekteringsbruk.

Montering av stolpe på jordtäckt bergrund: om jordtäcket inte är tillräckligt för att grundlägga stolpe med betongplint, måste stolpe förankras i berget. Förankring kan i princip göras på samma sätt som för berg enligt följande: Berg friläggs och överyta rensas på en yta cirka 300x300 mm. Ett eller två hål borras och rengörs från vatten, borrkax och föroreningar. Förankringstång/–stänger gjuts fast med injekteringsbruk. Sedan bruket hårdnat kan stång/stänger riktas och monteras till stolpfot. Därefter görs en kringgjutning på cirka 200x200 mm upp till markyta. Sist skruvas stolpe till stolpfot.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok