Svenskt Trä Logo

Bågbro – gång- och cykelbro

Bågbro över E18, Hägernäs

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-12-02

Bågbro över E18, Hägernäs - gång- och cykelbro
2D-ritning

Förklaring

 1. Limträbalk 140x850.
 2. Tvärbalk 165x315.
 3. Brobana Kerto-Q, tjocklek 63, 2 lager.
 4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 5. Spikregel.
 6. Stående panel.
 7. Räckesstolpe.
 8. Gängstång.
 9. Toppföljare.
 10. Räckesgrind.
 11. Kantregel.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Bågbron är en gång- och cykelbro över väg E18 cirka 0,4 km sydost om Hägernäs hållplats. Bron byggdes hösten 2007. Brobanan har fri bredd 3,5 m. Bron är en bågbro med brobana på fem limträbalkar. På båda sidor om brobanan finns en båge, som brobanan är upphängd i.

Bågarna har spännvidden 34 m och radie 22 m. Brobanans totala längd är 42,1 m och den lutar mot ena landfästet. Bågarna och yttre balkar är klädda med träpanel. Teknisk livslängd för bron antas vara 80 år.

Bågbro
Bild 1. Bågbro över E18, Hägernäs. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Bågar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30), gran.

Balkar: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar GL30c), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Brodäck: Kerto-Q fanerträskiva av gran.

Räckesstolpar: limmat konstruktionsvirke, i hållfasthetsklass LK30 (motsvarar gällande GL30h), furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Toppföljare: konstruktionsvirke, gran.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, furu, impregnerat, träskyddsklass NTR A.

Panel: panelbrädor, gran, sort G4–2.

Räckesspjälor: aluminiumrör.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling med penetrerande grundolja har utförts före montering, där detta är möjligt, framförallt på ändträ, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Båge: inklädnad med panel längs sidor och plåt på ovansida. Bågar ansluts med ståldetaljer till fundament med avstånd mellan ändar på bågar och betong.

Balkar: yttre utsida på balkar intäckta med panel.

Toppföljare: lutande översida, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok