Svenskt Trä Logo

Värmeisolering för tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-27

Krav på energihushållning i byggnader anges i BBR (Boverkets Byggregler). De omfattar delkrav beträffande värmeisolering, lufttäthet och värmeåtervinning i permanent uppvärmda byggnader.

Om något av delkraven inte uppfylls kan det kompenseras med något av de övriga så att helhetskravet fortfarande är uppfyllt.

Reglerna för värmeisolering avser hela byggnaden och kravet är olika för landets klimatzoner. Kravet betecknas Um,krav och anges som en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. Den har en nivå för bostäder och en annan för lokaler. Koefficienten Um,krav beräknas som ett vägt medelvärde av värmegenomgångskoefficienterna Up för de klimatskiljande byggnadsdelarna. Vägningen i medelvärdesberäkningen görs med hänsyn till arean hos respektive byggnadsdel. Takkonstruktionen representerar normalt en mindre andel av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten. Andelen är större i enplansbyggnader än i högre hus.

Isolering av takkonstruktion

I många fall, till exempel i outnyttjade vindsutrymmen, ger takkonstruktionen stort utrymme för värmeisoleringen. I sådana fall är det ekonomiskt lönsamt att värmeisolera takkonstruktionen utöver vad som krävs för att uppnå ett godtagbart termiskt rumsklimat. Risken för skadlig kondensation på yttertakets insida ökar dock med en ökad värmeisolering av vindsbjälklaget.

I vindsbjälklag används skivor av mineralull eller lösfyllnadsisolering av mineralull eller cellulosafiber. Lösfyllnadsisoleringen bör inte beträdas och bryggor brukar därför fästas i takkonstruktionen ovanför isoleringen.

Klimatskiljande yttertak värmeisoleras med mineralull, cellulosaisolering eller cellplast. Kvalitet väljs med hänsyn till underlag, funktion och tekniska krav.

 

Några värmetekniska egenskaper

Egenskap

Beteckning

Enhet

Anmärkning

Värmekonduktivitet

λ

W/m°C

avser material

Värmemotstånd

R

m2°C/W

avser materialskikt
eller byggnadsdel

Värmegenomgångskoefficient

U

W/m2°C

avser byggnadsdel

Tabell 1. Några värmetekniska egenskaper.

Värmegenomgångskoefficienter Up för några takbjälklag

Konstruktionstyp

Isolertjocklek

Up W/m2°C

TP-plåt + isolerskivor (mineralull klass 31)

100

0,298

TP-plåt + isolerskivor (mineralull klass 31)

140

0,223

TP-plåt + isolerskivor (mineralull klass 31)

200

0,164

TP-plåt + isolerskivor (mineralull klass 31)

240

0,141

Träullselement

150

0,400

Träullselement + isolerskivor (cellplast + träull)

150 + 50

0,310

Träullselement + isolerskivor (cellplast + träull)

150 + 120

0,200

Luftat parallelltak (mineralull klass 37)

170

0,246

Vindsbjälklag med lösfyllnadsisolering av mineralull

c:a 500

0,111

Tabell 2. Up-värden för några bjälklag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok