Svenskt Trä Logo

Eurokoder och Boverkets konstruktionsregler, EKS

Publicerad 2018-07-11

När man projekterar en byggnadskonstruktion ska man beakta de laster som kan uppstå även i samband med uppförandet av byggnadsverket.

Kraven anges i de standarder som gäller:

  • SS-EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk.
  • SS-EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk.
  • SS-EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner.

Dessa standarder gäller i Sverige tillsammans med Boverkets konstruktionsregler, EKS, föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder. Kraven som ställs enligt Eurokoderna och Boverkets konstruktionsregler, EKS, behandlar konstruktionssäkerhet, robusthet och brukbarhet.

Kraven på konstruktionssäkerhet innebär att en byggnad ska utformas och uppföras så att den tål alla påfrestningar som rimligen kan uppstå under uppförandet och brukandet.

Hänsyn ska tas till tillfälliga laster från de verksamheter som krävs för uppförandet av byggnaden, tillfälliga upplag av material etcetera. Detta berör säkerhet såväl för människor, för byggnaden som för byggnadens innehåll.

Montage av limträtakstomme till Infanterimuseum, Karlstad.
Montage av limträtakstomme till Infanterimuseum, Karlstad.

Vilka laster man ska använda vid beräkningar redovisas i Eurokod 1 och det är också viktigt att kontrollera om byggnadsdelar får andra laster under byggskedet än vid färdig byggnad.

Detta ska ske genom lämpliga val vid dimensionering och konstruktiv utformning samt genom att kontroller utförs både under projektering och under byggskedet.

Det är också nödvändigt att beakta vindlast på utrustning som nyttjas vid montaget, till exempel ställningar, hissar och väderskydd.

Där arbetsmoment har en kort varaktighet, till exempel under lyft, bör en högsta tillåten vindhastighet bestämmas för arbetsmomentet.

Där resning av limträbågar, -ramar och dylikt sker från horisontell till vertikal position bör säkerställas att skevhet i limträelementen undviks.

Under lagring, transport och montering av bärverksdelar ska överbelastning undvikas.

Olyckslaster, som stötar från kranar och lokalt brott i tillfälliga stöd inklusive dynamiska effekter, behöver också beaktas under byggskedet om de kan orsaka kollaps av bärverksdelar.

En kontrollplan avseende limträmontage ska innefatta kontroll av dimensionering, tillverkning och utförande av limträelementen, såväl före som efter ankomst till byggarbetsplatsen:

  • Kontroll av transport, lagring och hantering av allt material.
  • Kontroll av sammansättning och montage.

Slutkontroll av resultatet ska ske genom till exempel okulär besiktning eller provbelastning.

Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL, för byggprojektet ska innehålla punkter som omfattar dessa områden. Ansvariga entreprenörer, även underentreprenörer, ska med sin egen kontrollplan verifiera att dessa kontroller blivit utförda.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok