Svenskt Trä Logo

2.1.1 Förprojektering och preliminär dimensionering

Publicerad 2017-01-19

Förprojekteringen är första fasen i ett byggprojekt. Under denna fas identifieras och undersöks behoven, krav ställs för möjliga lösningar, lösningarna utvärderas och godkänns och en lämplig konstruktionsidé utvecklas som underlag för fortsatt planering.

När man valt, definierat och godkänt konstruktionsidén inleds den andra fasen där konstruktionen verifieras enligt gällande byggbestämmelser. Den intuitiva fasen, som är en del av den första fasen, omfattar att projektspecifika målsättningar definieras, att kundens önskemål uppfattas och översätts till kravlistor samt att samhällets krav på byggande som uttrycks i de gällande bestämmelserna uppfylls.

Detta resulterar i enkla skissartade lösningar för olika konstruktionsidéer och preliminär utvärdering av varje idé. Dimensioneringskraven bör uttryckas så enkelt som möjligt och bör omfatta sådana aspekter som prestanda, kvalitetsmått, tillförlitlighet, säkerhet, produktens livscykel, estetik, ergonomi, ekonomi och underhåll. Huvudsyftet med en systematisk undersökning är att ett stort utbud av möjliga konstruktionsidéer genereras. Kombination av intuitiva och systematiska metoder är sannolikt det bästa sättet att utveckla nya idéer. Genom systematisk sökning kan idéer utvecklas i den intuitiva tankeprocessen.

Huvuduppgiften för den preliminära utvärderingen är att reducera antalet konstruktionsidéer. Detta kan uppnås genom diskussioner eller med hjälp av matriser för preliminär utvärdering. Det är viktigt att dokumentera motiveringarna för de beslut man fattar och att ha möjlighet att eventuellt senare återkomma till dessa. Utvärderingsfasen omfattar rangordning av de olika idéerna, förenklad riskanalys av varje idé och slutlig utvärdering av idéerna. Rangordningen kan ske så att man beaktar fördelar, nackdelar och olika krav och med hjälp av dessa jämför de olika idéerna systematiskt. Detta resulterar i en matris som visar hur bra olika idéer uppfyller ställda krav. Den idé som bäst uppfyller ett krav får den högsta rankningen. Riskanalysen är en viktig del av förprojekteringen. Alla möjliga risker bör listas för de två eller tre konstruktionsidéer som rankats högst. Dessa risker kan till exempel vara knutna till byggande, transport och tillverkning, ekonomi, olyckor eller väder.

Syftet med förprojekteringen är att preliminärt uppskatta dimensionerna för byggnadens lastbärande konstruktioner som fackverk, balkar, pelare, väggar och bjälklag.

Den preliminära dimensioneringen omfattar ofta beräkningar med de relevanta lastkombinationerna i syfte att uppskatta tvärsnittskrafterna i den byggnadsdel som utvärderas. Tvärsnittsstorleken uppskattas med hjälp av:

  • Erfarenhet och rekommendationer.
  • Preliminära dimensionerande krafter (inklusive växelverkan).
  • Preliminära dimensionerande spänningar.
  • Preliminära nedböjningar.

>Bandyhall, Nässjö.
Bandyhall, Nässjö.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok