Svenskt Trä Logo

2.2.1 Eurokoder och generella krav

Publicerad 2017-01-16

Eurokoderna fastställdes av den europeiska kommissionen för att skapa harmoniserade regler för dimensionering av konstruktioner, regler ämnade att ersätta de nationella reglerna i de europeiska länderna. När Eurokoderna tillämpas, ska de användas tillsammans. 

Det strukturella Eurokod-programmet omfattar följande standarder, vilka oftast innehåller flera delar:

SS-EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
SS-EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk
SS-EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner
SS-EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner
SS-EN 1994 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong
SS-EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner
SS-EN 1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner
SS-EN 1997 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner
SS-EN 1998 Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning
SS-EN 1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner.

I alla Eurokoder finns två typer av föreskrifter eller anvisningar. Vissa föreskrifter betecknas med suffixet ”P” som betyder ”Principer”. Detta betyder att kravet som följer efter ”P” ska uppfyllas. De är i allmänhet generella krav och definitioner där det inte finns något alternativ. Den andra typen av föreskrifter eller anvisningar står utan ”P” och är allmänna råd. De är generella rekommendationer för hur föreskrifterna kan tillämpas, men alternativa lösningar kan godtas. Eurokod 0 beskriver principerna för gränstillståndsmetoden och kraven på säkerhet, brukbarhet och beständighet. De följande allmänna kraven på dimensioneringsprocessen beskrivs i Eurokod 0:

  • Valet av strukturellt system och konstruktionernas dimensionering ska utföras av tillräckligt kvalificerad och erfaren personal.
  • Byggandet ska utföras av tillräckligt skicklig och erfaren personal.
  • Tillräcklig övervakning och kvalitetskontroll ska ordnas under byggskedet – på konstruktionskontor, i verkstäder, på fabriker och på byggarbetsplatsen.
  • Konstruktionsmaterial och -produkter ska användas enligt Eurokoderna eller enligt relevanta tillverkningsstandarder, referensmaterial eller produktbeskrivningar.
  • Konstruktionen ska underhållas på fullgott sätt.
  • Konstruktionen ska användas enligt de antaganden som gjordes i planeringsskedet.

Nordens Ark, Hunnebostrand.
Nordens Ark, Hunnebostrand.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok