Svenskt Trä Logo

2.2.4 Verifiering med hjälp av partialkoefficientmetoden

Publicerad 2017-01-19

I vanlig ingenjörsmässig dimensionering är det opraktiskt att göra en uppskattning med hjälp av tillförlitlighetsindex. I stället används den så kallade partialkoefficientmetoden.

Metoden använder sig av flera olika säkerhetsfaktorer, partialkoefficienter, som var och en för sig beaktar olika typer av osäkerhet som påverkar beräkningarna, till exempel:

  • Osäkerhet som gäller representativa värden för laster (γf).
  • Osäkerhet som gäller materialegenskaper (γm).
  • Konsekvens av att bärförmågan förloras (γd).

En viktig grund för partialkoefficientmetoden är begreppet karakteristiskt värde, som bör basera sig på en klar statistisk definition. De karakteristiska lasterna ges i de olika delarna av Eurokod 1. Dimensioneringsvärdena för lasterna fås när de karakteristiska värdena multipliceras med partialkoefficienterna γ. Partialkoefficienternas värden för både laster och materialparametrar beror på hur det karakteristiska värdet har definierats. För tidsberoende laster (som snö och vind) definieras det karakteristiska värdet Qk normalt så att sannolikheten för att Qk överskrids under ett år är 2 procent. Det här betyder samma sak som att värdet för Qk har en upprepningsfrekvens på 50 år, vilket betyder att lastnivån Qk överskrids i medeltal endast en gång vart 50:e år.

Med hänvisning till det fundamentala fallet i brottgränstillstånd som beskrevs i avsnitt 2.2.3 ska det verifieras att bärförmågans dimensioneringsvärde Rd överskrider dimensioneringsvärdet för lasteffekten Ed för det konstruktionselement det gäller, se ekvation 2.2.

2.2    \({R_\rm d}>{E_\rm d}\)

Detta krav ska verifieras för varje brottmod och för ett antal lastkombinationer beroende på dimensioneringssituationen. Dimensioneringsvärdet för lasteffekt Ed bestäms utgående från permanenta laster G, med tiden varierande (variabla) laster Q och olyckslaster. Dimensioneringsvärdet för permanenta laster Gd bestäms av ekvation 2.3.

2.3    \({G_{\mathop{\rm d}\nolimits} } = {\gamma _\rm G} \cdot {G_\rm k}\)

där γG är partialkoefficienten för permanent last G och Gk är det karakteristiska värdet för den permanenta lasten, vanligen definierad som 50-procentsfraktilen eller medelvärdet.

Dimensioneringsvärdet för variabla laster bestäms av ekvation 2.4.

2.4    \({Q_\rm d} = {\gamma _\rm Q} \cdot {Q_\rm k}\)

där γQ är partialkoefficienten för variabel last Q och Qk är det karakteristiska värdet för den variabla lasten Q, vanligen definierad som 98-procentsfraktilen för det årliga maximivärdet.

Dimensioneringsvärdet för bärförmåga Rd bestäms huvudsakligen utgående från materialegenskaperna och dimensionerna. Dimensioneringsvärdet fd för ett hållfasthetsvärde f bestäms av ekvation 2.5.

2.5    \({f_\rm d} = \eta \frac{{{f_\rm k}}}{{{\gamma _\rm m}}}\)

där γm är partialkoefficienten för material, fk är det karakteristiska värdet för en materialegenskap, vanligen 5-procentsfraktilen, och η är en faktor som beaktar skillnaden mellan förhållandena som konstruktionen befinner sig i och förhållandena som gällde när egenskaperna provades.

I bruksgränstillstånd formuleras det kritiska villkoret vanligtvis så att den beräknade nedböjningen, vibrationen, förskjutning i ett förband eller motsvarande ska vara mindre än ett absolut eller ett relativt erforderligt värde.

Partialkoefficientmetoden kan tillämpas på olika sätt i olika länder. Finland har valt att tillämpa tillförlitlighetsdifferentiering enligt Eurokod 0, Annex B. I de övriga nordiska länderna beaktas de olika följderna av att bärförmågan förloras så att olika typer av byggnader och byggnadsdelar tilldelas olika säkerhetsklasser, se avsnitt 2.2.6.

Vattenpalatset, Lerum.
Vattenpalatset, Lerum.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok