Svenskt Trä Logo

13.3 Stagning av stora träkonstruktioner

Publicerad 2017-03-17

För att man lättare ska förstå stora träkonstruktioners totalstabilitet kan det vara nyttigt att studera en enkel industribyggnad.

Att identifiera de olika stagande elementen underlättas om deras position i förhållande till både manteln (sidoväggar, gavelväggar och tak) och byggnadens huvudriktningar, längdriktning och tvärriktning, studeras. För byggnaden i fråga kan fyra olika stagande delar skiljas åt, se figur 13.5:

  • Stagning i långsidorna (A).
  • Stagning i takets tvärriktning (B).
  • Stagning i gavelväggarna (C).
  • Stagning i takets längdriktning (D).

De stagande elementen kan placeras på olika sätt i en byggnad; figur 13.6 visar några av de vanligaste sätten. Om man antar att taket är stabilt i sitt plan, finns tre allmänna villkor för var i väggen de stagande konstruktionsdelarna ska placeras så att byggnaden blir stabil mot horisontella laster:

  • Väggstagningen ska kunna stå emot horisontella krafter i tre olika riktningar i planet.
  • Dessa tre riktningar ska inte mötas i samma punkt.
  • Åtminstone två av de tre riktningarna ska inte vara parallella med varandra.

Det är uppenbart att stagningens huvudsakliga uppgift är att stabilisera konstruktionen. Mera detaljerat har stagningen tre uppgifter, nämligen:

En enkel industribyggnads stagande konstruktionsdelar.
Figur 13.5
En enkel industribyggnads stagande konstruktionsdelar.

 

Exempel på stabila och instabila konstruktioner.
Figur 13.6
Exempel på stabila och instabila konstruktioner.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok