Svenskt Trä Logo

Balkbroar

Publicerad 2017-01-17

Den bärande konstruktionen i en balkbro består vanligtvis av två eller flera limträbalkar i längdriktningen; när spännvidden är liten och lasterna små kan balkarna också vara av konstruktionsvirke. Balkarna kan sträcka sig över ett eller flera fack. När avstånden mellan balkarna är små kan brodäckets plankor vila direkt på balkarna, se figur 3.23.

Brodäcket kan i små broar fungera som en skiva och överför då horisontella laster såsom vindlast, samtidigt som däcket förhindrar balkarnas vippning. Större spännvidder kräver vindstagning, vanligtvis i form av horisontella fackverk mellan primärbalkarna, antingen vid deras övre eller undre kant.

Om primärbalkarna har större inbördes avstånd vilar brodäcket i stället på sekundärbalkar placerade vinkelrätt mot primärbalkarna. Sekundärbalkarna överför lasten till primärbalkarna. Brodäcket av plankor som vilar på sekundärbalkarna har vanligtvis asfaltbeläggning, se figur 3.24. Vid stora spännvidder och tung trafik utformas brodäcket ofta som en tvärspänd platta, som samverkar med primärbalkarna så att ett T-tvärsnitt eller en lådbalk bildas. Ett sådant brodäck överför också de horisontella lasterna och någon ytterligare vindstagning behövs därför inte.

Balkbro med plankor direkt på limträbalkarna.
Figur 3.23
Balkbro med plankor direkt på limträbalkarna.

Balkbro med sekundärbalkarna vinkelrätt mot primärbalkarna och plankor
Figur 3.24
Balkbro med sekundärbalkarna vinkelrätt mot primärbalkarna och plankor. 1) Räcke, 2) beläggning, 3) plankor, 4) sekundärbalkar vinkelrätt mot primärbalkarna, 5) limträbalkar, 6) vindstagning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok