Svenskt Trä Logo

16.5.2 Skydd av förband

Publicerad 2017-01-19

Bärförmågan vid brand hos förband kan i brist på bättre information antas vara densamma som för oskyddade förband, alltså vanligtvis under 30 minuter, se avsnitt 16.4. Dimensionering av förband och förbandets skydd med avseende på brand är ytterst viktigt.

När förbanden är skyddade med träbaserade skivor eller gipsskivor (typ A eller H enligt SS-EN 520) fördröjer skyddsskiktet början av brandinträngningen med tiden tch som ges av:

16.16    \({t_{\rm ch}} \ge {t_{\rm req}} - 0,5{t_{\rm d,fi}}\)

där treq är förbandets erforderliga brandmotstånd och td,fi det oskyddade förbandets brandmotstånd.

Om skyddet är gjort av gipsskivor av typ F enligt SS-EN 520 fördröjer skyddsskiktet början av brandinträngningen med:

16.17    \({t_{\rm ch}} \ge {t_{\rm req}} - 1,2{t_{\rm d,fi}}\)

Skyddet måste hållas på plats åtminstone tills inbränningen i träet börjar, alltså till tiden tch. Skivorna och deras infästning ska därför uppfylla vissa minimikrav, se figur 16.13.

Skydd för skruvskallar och muttrar ska ha en tjocklek som är minst afi, se ekvation 16.13. Fästdonens kantavstånd ska inte vara mindre än afi, deras inbördes avstånd får inte vara större än 100 mm vid kanten och 300 mm för inre fästdon. Träskruvarnas eller spikarnas inträngningsdjup får inte vara mindre än 6 gånger diametern (skivor av typ A och H); för gipsskivor av typ F ska inträngningsdjupet i opåverkat trä vara minst 10 mm vid tiden treq.

För förband med inslitsade stålplåtar med en tjocklek på minst 2 mm som inte har utstickande delar utanför träytan, se figur 16.14 a), ger tabell 16.5 den minsta tillåtna plåtbredden.

Stålplåtar som är smalare än trädelarna anses vara skyddade, och minimibredden i tabell 16.5 behöver inte följas, om:

  • plåttjockleken ≤ 3 mm och kanterna är oskyddade, där dg är större än 20 mm (R 30) eller 60 mm (R 60), se figur 16.14 b).
  • plåtar med skyddade kanter (trä- eller skivfyllnad) där tjockleken dg eller hp ≥ 10 mm (R 30) eller 30 mm (R 60), se figur 16.14 c) och 16.14 d).

Skydd med yttre stålplåtar (som ska dimensioneras enligt Eurokod 3, SS-EN 1993-1-2) har lågt brandmotstånd, vanligtvis mindre än 20 – 30 minuter, trots att deras yta i kontakt med trä kan antas vara icke utsatt. Därför är det bättre att använda trä eller träbaserade skivor i stället för stålplåtar. Stålplåtar kan övervägas om de fullständigt (både sidor och kanter) täcks av konstruktionsdelar vars minsta storlek afi är:

16.18    \({a_{\rm fi}} = {\beta _\rm n} \cdot {k_{\rm flux}} \cdot \left( {{t_{\rm req}} - 5} \right)\)

Ekvationen är analog med ekvation 16.13, om stålplåtens brandmotstånd är 5 minuter.

Brandmotståndet för axiellt belastade träskruvar som skyddas mot brand av trä, se figur 16.15. Träets skyddsverkan när a2 ≥ a1 + 40; a3 ≥ a1 + 20; a1 ≥ β · td,fi + 28 (med a1, a2, a3 i mm och β vanligtvis antagen att vara 1 mm/min) kan η (parameter i ekvation 16.12) antas vara 1,0 och träets skyddsverkan på förbandet anses vara tillräcklig.

För att skydda träförband är det därför viktigt att trädelarnas brandmotstånd är signifikant. Skyddsverkan kan uppnås med avskärmning, som är mycket effektiv antingen när förbandet inte kan placeras innanför trädelen, se figur 16.16, eller när utsatta förband gjorda av T-profil ska skyddas. Figur 16.16 och 16.17 b) hänvisar till kraven för klass R60.

För förband mellan primärbalkar och sekundärbalkar, se figur 16.17, marknadsförs olika T-formade byggbeslag som är avsedda att sättas in i en konstruktionsdel av trä för att uppnå en mera estetisk effekt, se figur 16.17 c) och avsnitt Förband och anslutningsdetaljer.

Skydd för skruvar och dymlingar
Figur 16.13
Skydd för skruvar och dymlingar.
1. Detalj av skydd med skiva.
2. Inlimmade träpluggar.
3. Infästning av skivor (modifierad från SS-EN 1995-1-2).

 

Oskyddad plåt
Figur 16.14
Kantskydd för inslitsade plåtar.
a) Oskyddad plåt,
b) plåten skyddas av luftspalt,
c) med inlimmad fyllnadslist,
d), med skivor, enligt SS-EN 1995-1-2.

 

Definition av avstånd för axiellt belastade träskruvar
Figur 16.15
Definition av avstånd för axiellt belastade träskruvar, enligt SS-EN 1995-1-2.

 


Figur 16.16
Anslutningar som kan behöva brandskyddas med hjälp av obrännbar skiva.

a)  Skydd för skruvar och dymlingar.
b)  

c)  Förband mellan sekundärbalk och primärbalk,
Figur 16.17

a) Förband mellan sekundärbalk och primärbalk,
b) skyddad med obrännbar skiva,
c) alternativ för ett mera estetiskt förband mellan sekundärbalk och primärbalk.

Tabell 16.5 Bredden på stålplåtar med oskyddade kanter.

  Brandklass bmin (mm)
Oskyddade kanter
(i allmänhet)
R 30 200
R 60 280
Oskyddade kanter
(vid 1 eller 2 sidor)
R 30 120
R 60 280

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok