Svenskt Trä Logo

1.3.2 Certifierat limträ - CE-märkning

Publicerad 2017-01-16

Den harmoniserade europeiska standarden SS-EN 14080 med referensstandarderna utgör grunden för CE-märkningen av limträ. Avsikten med CE-märkningen är att möjliggöra fri rörlighet för produkter inom den europeiska marknaden och att säkerställa att produkter tillverkade av olika limträtillverkare kan jämföras med hjälp av ett antal deklarerade egenskaper (som böjhållfasthet, elasticitetsmodul, brandklass och så vidare).

SS-EN 14080 definierar sålunda vilka egenskaper som limträtillverkaren ska deklarera, ger generella tillverkningsprinciper och krav som råmaterialet och utrustningen ska uppfylla och ställer krav på den färdiga produkten. För att tillverkaren ska kunna följa bestämmelserna i SS-EN 14080 ska denne upprätta, dokumentera och upprätthålla ett system för tillverkningskontroll (Factory Production Control, FPC-system) som säkerställer att produkterna som görs tillgängliga på marknaden uppfyller de deklarerade egenskaperna.

FPC-system för tillverkningskontroll består av procedurer, inspektioner och tester samt utvärdering och användning av resultat för att kontrollera material, komponenter, utrustning, tillverkning och själva produkten. Den använda tillverkningskontrollen ska dokumenteras systematiskt med hjälp av skrivna riktlinjer och rutiner.

Innan produkten görs tillgänglig på marknaden ska en utomstående tredjepartsorganisation utföra en inledande typprovning (Initial Type Testing, ITT), inspektion av limträtillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik. Avsikten med typprovningen är att säkerställa att produktens egenskaper motsvarar det limträtillverkaren har deklarerat och det som generellt förutsätts i SS-EN 14080. Inledande inspektion av limträtillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik utförs så att det utomstående organet kan säkerställa att tillverkningskontrollen (FPC) innehåller alla relevanta inslag och att de uppföljs i praktiken.

När alla krav är uppfyllda efter typprovningen (ITT) och de inledande inspektionerna kan tillverkaren CE-märka sin produkt. Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen hos limträtillverkaren ska utföras två gånger om året och detta görs vanligen utan förhandsanmälan. Avsikten med denna fortlöpande övervakning är att säkerställa att tillverkningskontrollen fullföljs fortsättningsvis och att den är relevant för den tillverkning det gäller. Exempelvis ska alla eventuella förändringar i tillverkningen utvärderas, underhåll av utrustning och verktyg ska inspekteras och limträtillverkarens bokföring av testresultat och mätningar ska kontrolleras för att säkerställa att de värden man får fortfarande motsvarar resultaten av typprovningen (ITT).

E-märket används inom olika produktområden
Figur 1.6 CE-märket.
CE-märket används inom olika produktområden.

Exempel på CE-märkning av limträprodukter enligt SS-EN 14080.
Exempel på CE-märkning av limträprodukter enligt SS-EN 14080.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok