Svenskt Trä Logo

1.3.5 Klyvsågade balkar

Publicerad 2017-01-16

Limträ kan sågas med bandsåg till två eller tre klyvsågade balkar.

Klyvsågade balkar behandlas på ett bestämt sätt i standarden SS-EN 14080. Smala limträbalkar med bredden mindre än 90 mm tillverkas normalt så att bredare balkar klyvsågas med bandsåg. För sådana klyvsågade balkar anger SS-EN 14080 regler för hur hållfastheten ska reduceras. Enligt SS-EN 14080 ska varje del ha en minsta bredd b = 38 mm och ett maximalt förhållande mellan höjd och bredd h ⁄ b ≤ 8. Hållfasthetssorteringen och limträbalkens uppbyggnad inverkar på den klyvsågade balkens egenskaper som bestäms antingen med metod 1) eller 2) enligt följande:

  1. Om hållfasthetssorteringsprocessen pålitligt säkerställer att alla lameller i den klyvsågade balken uppfyller kraven för de deklarerade egenskaperna, hållfasthets-, styvhets- och densitetsegenskaper ska den klyvsågade balkens deklarerade egenskaper beräknas utgående från lamellernas egenskaper.
  2. Om följande två krav uppfylls, ska den klyvsågade balkens karakteristiska böjhållfasthet fm,s,k bestämmas utgående från den okluvna balkens karakteristiska böjhållfasthet fm,g,k med hjälp av ekvation 1.3 eller 1.4 enligt nedan:
    • Lamellernas karakteristiska draghållfasthet är minst 18 N/mm2 och högst 30 N/mm2
      och
    • De inre lamellernas karakteristiska draghållfasthet är maximalt 8 N/mm2 lägre än de yttre lamellernas karakteristiska draghållfasthet.

1.3    \({f_{\rm m,s,k}} = {f_{\rm m,g,k}} - \frac{{96}}{{{f_{\rm t,0,1,k}} - 6}} + 4\;\;[{\rm{MPa}}]\)    vid klyvning till två

1.4    \({f_{\rm m,s,k}} = {f_{\rm m,g,k}} - \frac{{96}}{{{f_{\rm t,0,1,k}} - 6}}\;\;[{\rm{MPa}}]\)    vid klyvning till tre

där:

fm,s,k är den klyvsågade balkens karakteristiska böjhållfasthet

fm,g,k är den okluvna balkens karakteristiska böjhållfasthet

ft,0,l,k är de yttre lamellernas karakteristiska draghållfasthet.

Elasticitetsmodulens medelvärde i fiberriktningen E0,s,mean för den klyvsågade balken bestäms av elasticitetsmodulens medelvärde för den okluvna balken E0,g,mean med ekvation 1.5:

1.5    \({E_{\rm 0,s,mean}} = {E_{\rm 0,g,mean}} - 500\;\;[{\rm{N/m}}{{\rm{m}}^{\rm{2}}}]\)

De övriga mekaniska egenskaperna för homogent klyvsågat limträ bestäms enligt tabell 1.3. För kombinerat klyvsågat limträ ger tabellen orimliga värden. Välj istället värden för motsvarande kombinerade okluvna hållfasthetsklass samt fm,s,k och E0,s,mean enligt ekvation 1.31.5. Densitetsvärdena är desamma som för den okluvna balken. Om lamellerna hållfasthetssorteras på ett sådant sätt att de kluvna lamellernas egenskaper bibehålls, behöver inga förändringar göras. I tabell 1.4 presenteras de viktigaste materialegenskaperna för de i Sverige vanligast förekommande klyvsågade hållfasthetsklasserna.

Tillverkning av krökt limträelement.
Tillverkning av krökt limträelement.

Tabell 1.4 Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsvärden i MPa och densiteter i kg/m3 för klyvsågat limträ (utgående från hållfasthetsklass GL30c respektive GL30h)

Hållfasthetsvärden i MPa GL28cs GL28hs
Böjning parallellt fibrerna fm,g,k 28,0 28,0
Dragning parallellt fibrerna ft,0,g,k 19,5 22,4
Dragning vinkelrätt fibrerna ft,90,g,k 0,5 0,5
Tryck parallellt fibrerna fc,0,g,k 24,0 28,0
Tryck vinkelrätt fibrerna fc,90,g,k 2,5 2,5
Längsskjuvning fv,g,k 3,5 3,5
Rullskjuvning fr,g,k 1,2 1,2
Styvhetsvärden i MPa GL28cs GL28hs
Elasticitetsmodul
parallellt fibrerna
E0,g,mean 12 500 13 100
Elasticitetsmodul,
karakteristisk
E0,g,05 10 400 10 500
Elasticitetsmodul
vinkelrätt fibrerna
E90,g,mean 300 300
Skjuvmodul Gg,mean 650 650
Densitet i kg/m3 GL28cs GL28hs
Densitet, karakteristisk ρg,k 390 430
Densitet ρg,mean 430 480

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok