Svenskt Trä Logo

1.5.4 Ytbehandling

Publicerad 2017-01-16

Avsikten med ytbehandling är att limträbalkens yta ska få visst önskat utseende och att skydda materialet mot snabba fuktförändringar så att sprickbildning kan motverkas. Filmbildande ytbehandling som täckmålning och lack gör det också enklare att hålla limträytan ren och ger visst skydd mot mekaniska skador. Ytbehandling kan också användas för att förhindra flamspridning och rökutveckling vid brand.

Limträ kan ytbehandlas med samma produkter och metoder som vanligt virke, till exempel med lasyr, täckfärg och lack. Tekniska, ekonomiska och estetiska krav avgör valet. Limträkomponenter levereras obehandlade om inte annat har överenskommits.

Om utseendekraven är låga behöver limträ inomhus ingen ytbehandling. Konstruktionen ska då skyddas på något annat sätt under byggskedet mot skadlig fukt och nedsmutsning. Ute, i skyddade förhållanden, är det oftast tillräckligt med en grundbehandling med färglös eller pigmenterad lasyr, som också kan innehålla ett visst kemiskt skydd mot angrepp av mikrobiell påväxt. Om höga visuella krav ställs kan det krävas en eller flera täckande ytbehandlingar.

Utomhus är limträ utsatt för stora fuktvariationer och det bör därför behandlas så att skadlig sprickbildning kan minskas. Skydd mot fukt kan kombineras med kemiskt träskydd. Beständigt skydd mot röta kan ändå inte uppnås med endast ytbehandling (se nedan om träskydd). Limträ som är utomhus bör, om möjligt, skyddas av tak eller täckas med ett ventilerat skyddshölje, se figur 1.13.

Utan skydd åldras materialet under påverkan av vind och väder och får med tiden en för äldre träbyggnader typisk sammetsartad grå yta (i soligt läge tjärbrun). För närvarande finns ingen ytbehandling som utomhus varaktigt och med rimligt underhåll kan bevara det ”fräscha” utseendet hos färskt virke. Om det naturliga åldrandet av en konstruktion utomhus inte kan accepteras bör man välja en ytbehandling med pigment.

All ytbehandling utomhus bör underhållas. Underhållsmetoderna och intervallen beror på var konstruktionen är och vilken ytbehandling som ursprungligen valts. Lasyrfärger kräver sålunda oftare underhåll än täckfärger, men de är å andra sidan enklare att underhålla. För att förhindra att ytan blir mörkare varje gång den underhålls kan underhållsbehandling av en laserad yta utföras med färglös eller utspädd lasyr.

Exempel på hur den utstickande änden av en limträbalk kan skyddas.
Figur 1.13
Exempel på hur den utstickande änden av en limträbalk kan skyddas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok