Svenskt Trä Logo

12.1 Omlottlagda takåsar

Publicerad 2017-01-19

Omlottlagda takåsar har fördelen att deras bärförmåga fördubblas vid stöden, där böjmomentet är störst, se figur 12.3 a). På samma sätt som vid voter minskar också takåsens nedböjning. Överlappningen bör göras tillräckligt lång så att böjmomentet reduceras till hälften, se figur 12.3 c), och fältmomentet blir därmed kritiskt.

Böjmoment, stödreaktioner och största nedböjning kan beräknas som för en kontinuerlig balk med konstant tröghetsmoment. Värdena i tabellen kan användas. Även om variationen i styvhet påverkar fördelningen av böjmoment gynnsamt motverkas detta av förskjutningar i förbanden som inte kan undvikas. Om det finns åtminstone två likadana fält och överlappningen är som i figur 12.3 b), kan tabell 12.1 tillämpas för beräkning av dimensionerande värden för böjmoment Md och förbandskrafter Fd, erforderlig överlappning x och maximal nedböjning w. Eftersom gavelfälten har större fältmoment, är det vanligt att använda dubbla takåsar alternativt bredare takåsar i gavelfälten, så att alla takåsar har samma höjd.

Vid dimensionering av oskarvade takåsar över minst två fält ska man beakta att takbalkarna (primärbalkarna) bildar eftergivliga stöd. Stödmomenten enligt tabell 12.1 kan därför reduceras med 10 procent. Stödreaktionerna på mellanliggande stöd kan reduceras av samma orsak. De takbalkar som stöder sådana takåsar som vilar på tre stöd och är skarvade i samma linje kan därför dimensioneras för en stödreaktion som är 1,1 qdl (i stället för 1,25 qdl).

Figur 12.3
Figur 12.3

a) Omlottlagda takåsar: Två takåsar som överlappar varandra (vänster) eller två takåsar som är sammanfogade med laskar (höger).
b) Kontinuerligt takåssystem med överlappning.
c) Överlappande delar ska göras tillräckligt långa så att stödmomentets värde halveras (exempel för en balk med två fält).

Tabell 12.1 Dimensionerande värden för böjmoment och förbandskrafter, erforderlig överlappning och maximala nedböjningsvärden för omlottlagda takåsar. Se figur 12.3. qd är dimensioneringsvärdet för jämnt fördelad last och l är fältets längd. Jämför också med figur 12.3 c) för 2 fält.

  2 fält 3 eller flera fält
Gavelfält Mellanfält
Dimensionerande böjmoment Md

\(0,07 \cdot {q_\rm d} \cdot {l^2} = \frac{{9 \cdot {q_\rm d} \cdot {l^2}}}{{128}}\)

0,08 · qd · l2 0,046 · qd · l 2
Dimensionerande förbandskraft Fd
\(0,0625 \cdot {q_\rm d} \cdot l = \frac{5}{8} \cdot {q_\rm d} \cdot l\) 0,42 · qd · l 0,42 · qd· l
Erforderlig överlappning x 0,1 l 0,1 l * 0,1 l *
Maximal nedböjning w \(\frac{{0,54 \cdot {q_\rm d} \cdot {l^4}}}{{100EI}}\) \(\frac{{0,69 \cdot {q_\rm d} \cdot {l^4}}}{{100EI}}\) \(\frac{{0,32 \cdot {q_\rm d} \cdot {l^4}}}{{100EI}}\)

* Vid innersidan av det första mellanstödet (i det andra fältet) används en överlappning på 0,17 l, se figur 12.3 b).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok