Svenskt Trä Logo

5.2 Global stabilisering

Publicerad 2021-11-02

För att kontrollera hela konstruktionens stabilitet och på ett korrekt sätt förutse de olika konstruktionsdelarnas knäckningsfenomen ska konstruktören beakta konstruktionen tredimensionellt. Det gäller exempelvis en takkonstruktion där hela takstolen ska ta upp vertikala laster medan takstolarnas överramar som befinner sig i ett lutande plan, takplanet, även ska ta upp och överföra horisontella krafter.

 

Konstruktionens stabilitet ska analyseras som en helhet och inte endast som enskilda konstruktionsdelar i sina plan, se figur 5.2 b), utan också vinkelrätt mot sina plan, se figur 5.2 c).

En byggnad måste kunna överföra såväl vertikala som horisontella laster från taknivån till grunden. Laster i takplanet förs via stabiliserande system ned till bärande väggar eller pelare som i sin tur för lasten ner till grundläggningen. För att  inte  stolpar  eller  bärande vägg ska röra sig måste även de stabiliseras. Detta kan åstadkommas till exempel med hjälp av diagonaler som visas i figur 5.3 a). Stolparna är visserligen nu stagade, men lasten från taket kan ännu inte överföras till grunden via diagonalerna. Därför behöver takstolarna vid upplagen en stagning som överför takets horisontella krafter till väggarna, exempelvis kryssträvning, se figur 5.3 b). Systemet kan se stabilt ut nu, men det finns fortsättningsvis en risk för vippning av takstolen. Detta kan förhindras till exempel genom att takstolarna sammankopplas och de horisontella lasterna i takplanet förs ner till stabiliserande vägg med strävor. Alternativt kan ett parallellfackverk tillsammans med dragband byggas i takplanet, där parallellfackverkets överram och underram fungerar som tryckta och dragna ramstänger, se figur 5.3 c).

Stagningen har också funktionen att hålla takåsar eller bärläkt på plats så att de kan stödja takstolens överram i sidled vid nedböjning av överramen. Stagningen förhindrar även knäckning av hela takplanet i sidled, se figur 5.4.

Tredimensionell konstruktion.

Figur 5.2 a) Tredimensionell konstruktion. Knäckning
b)  i plan
c) ut ur plan.

Princip för stabilisering av konstruktioner

Figur 5.3 Princip för stabilisering av konstruktioner
a)   Stabilisering av vägg
b)  Stabilisering av takfot
c)   Stabilisering av takplan.

Takkonstruktion utan stagning och takkonstruktion med krysstagning.

Figur 5.4 Takkonstruktion
a)  utan stagning
b)  med krysstagning.

Stagning mot vippning är ofta en svårbedömd konstruktion. Exempelvis:

  1. när takstolen inte är stagad vid överram utan enbart vid eller nära
  2. när förband mellan takåsarna eller en lätt golvkonstruktion och takstolen inte är tillräcklig.

I sådana tveksamma fall är det klokast att inte anta någon sidostag- ning alls. Alternativt kan det ibland vara möjligt att betrakta sidostag- ningen som elastiska stöd.

Stagningen får inte förbises. Det finns många exempel på ras av takkonstruktioner som har förorsakats av otillräcklig stagning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok