Svenskt Trä Logo

8.1.2 Takskivornas kapacitet och infästning

Publicerad 2021-11-02

Inbrädning av yttertak med underlagssponts- eller takfotsspontsluckor

Virke till industriellt tillverkade underlagsspontsluckor ska vara underlagsspont av sort G4-3 eller bättre, gran enligt SS-EN 1611-1.

Takfotsspontsluckor för synlig undersida ska vara tillverkade av underlagsspont av kärnvirke i sort G4­2 eller bättre, gran enligt SS-EN 1611-1.

Underlagsspontsluckor dimensioneras med hänsyn till taktäckningsmaterialet, takstolarnas centrumavstånd, snölast och behovet av infästningar för säkerhetsanordningar och andra anordningar på yttertaket. Underlagsspontsluckor ska bestå av minst 70 mm breda underlagsspontbrädor inklusive fjäder och minst 20 mm tjocka vid taktäckning med takpannor, profilerad plåt eller takspån, respektive minst 23 mm tjocka vid taktäckning med plan plåt, tätskiktsmattor och dukar, svetsad rostfri bandplåt samt taktäckning med takskiffer samt vid sedumtak, enligt tabell 8.1.

Underlagssponts­ och takfotsspontsluckor ska ha brädor med minst en rillad sida, avsedd att vändas nedåt, in mot vindsutrymme. Den andra sidan ska vara rillad eller hyvlad. Är båda sidor rillade ska den bästa sidan vändas nedåt, in mot vindsutrymmet. Den nedersta brädans not ska sågas bort före uppsättning.

Klammer, spikbleck och dylikt för sammanfogning av underlags­ sponten till färdiga luckor ska vara utförda på ett sådant sätt att de inte kan orsaka skador vid arbetet med eller på taktäckningen. I fär­ dig inbrädning får inte finnas uppstickande spikar eller annat som kan orsaka skador på täckning med plan plåt, tätskiktsmattor, duk eller dylikt.

Fingerskarvar får förekomma fritt, förutsatt att brott i en fingerskarv inte medför genomtrampning.

Ändspontade skarvar får förekomma fritt i en lucka, men i intillig­ gande underlagsspont ska skarvar vara förskjutna minst 1 200 mm och ingen skarv tillåtas hamna närmare luckas ände än 600 mm.

Observera
Underlagssponts-­ och takfotsspontsluckor ska monteras vid torr väderlek.

Vid synlig undersida, till exempel vid takfot och gavelsprång, ska luckor av underlagsspont, så kallade takfotsspontsluckor, av den bättre kvaliteten G4­2 av gran med kärnvirke användas.

Luckor av underlagsspont ska spänna över minst två fack och skarvas över stöd. Centrumavstånd för ett fack ska vara ≤ 1 200 mm.

Underlagssponts­ eller takfotsspontsluckor som ska ingå i yttertakets stabiliserande funktion ska monteras i förband, det vill säga så att inte två intill varandra liggande underlagssponts­ eller takfotsspontsluckor skarvas över samma stöd.

Underlagssponts­ eller takfotsspontsluckor som består av underlagsspont med bredd 95 mm, 120 respektive 145 mm ska dubbelspikas eller ­skruvas i varje underlagsspontbräda och i varje takstol eller takbalk. I färdig takinbrädning med underlagssponts­ eller takfotsspontsluckor ska det inte finnas uppstickande spik eller skruv eller annat som kan orsaka skador på täckning med plan plåt, tätskiktsmattor, duk eller dylikt.

Tabell 8.1 Minsta rekommenderade tjocklek på underlagssponts- och takfotsspontsluckor vid inbrädning av yttertak.

 

Taktäckning Minsta tjocklek (mm)
Tätskiktsmattor och dukar 23
Plan plåt 23
Svetsad band av rostfri stålplåt 23
Profilerad plåt 20
Takpannor av tegel eller betong 20
Takskiffer 23
Takspån av trä 20
Sedumtak, vikt mindre än 150 kg/m2 23

 

Färdig takinbrädning med underlagsspontsluckor ska skyddas mot nederbörd och stark solstrålning och omgående täckas med underlagstäckning. Ytfuktkvoten får vara högst 18 % i samband med underlagstäckning.

Nivåskillnader, fogsprång, större än 3 mm i underlag för plan plåt och tätskiktsmattor ska utjämnas.

Underlagsspontsluckor mot nock ska fasas i överkanten så att de får full anliggning mot nockplankan. Vid skorstenar, takluckor, fläktrum, hissmaskinrum och andra hinderliknande genomföringar, ska inbrädning utföras med fall åt sidan så att vatten och annan nederbörd kan rinna av.

Centrumavstånd mellan infästningspunkter av takplywoodskivor
Figur 8.4 Centrumavstånd mellan infästningspunkter av takplywoodskivor.

Inbrädning av yttertak med takplywoodskivor

Takplywoodskivor ska vara prestandadeklarerade och CE­-märkta. Lim ska vara avpassat till skivmaterial, underlag och dylikt. Takplywood­ skivor som ska användas till underlagstak ska vara med ytfaner av lägst klass III. Takplywoodskivor som underlag för taktäckning av planplåt ska vara minst 18 mm tjocka och spontade på långsidorna och fogsprång större än 3 mm mellan enskilda takplywoodskivor ska utjämnas. Vid skruvning mot underlag av trä väljs skruv med en gängfri zon som motsvarar takplywoodskivans tjocklek för erhållande av maximal anliggning.

Dimensionering av infästning ska göras enligt takplywoodskivleve­ rantörernas anvisningar. Exempel på minsta mängd infästningar av takplywoodskivor framgår i tabell 8.2. Takplywoodskivor ska vara spontade längs långsidorna och monteras med 2 mm rörelsefog längs kortsidorna, se figur 8.

Tabell 8.2 Exempel på minsta mängd infästningar av takplywoodskivor.

Placering Maximalt centrumavstånd (mm) Minimalt antal spik (st)
Bredd skiva, 600 mm Bredd skiva, 1200 mm
Längs kant 150 5 9
Övrigt 300 3 5

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok