Svenskt Trä Logo

4.5.2 Öppningar i bjälklag

Publicerad 2021-11-02

Takstolarnas underramar kan ibland behöva avväxlas. Öppningar för till exempel skorstenar och trappor är ofta placerade och har en sådan storlek att det behövs avväxlingar. För små öppningar och öppningar som ligger nära bärande väggar behövs det sällan extra förstärkningar utan avväxlingen kan göras till intilliggande takstolsbjälke, se figur 4.24 a). För öppningar som ligger i fältmitt kan det behövas att avväxlingen görs med extra golvbjälkar, se figur 4.24 b).

För att ge plats åt trappöppningar måste ibland delar av en takstols underram tas bort. För att föra vidare horisontella laster till intilliggande golvbjälkar kan extra skivor behövas, se figur 4.25 a). I de fall trappöppningen når ända ut till ytterväggen och trappans placering eller bredd kräver att takstolens underram måste tas bort krävs en avväxling till intilliggande takstolar, se figur 4.25 b).

Exempel på avväxling för skorsten.
Figur 4.24 Exempel på avväxling för skorsten.

Skivor eller brädor vid öppningar ska dimensioneras för att kunna överföra horisontella krafter som verkar på konstruktionen.
Figur 4.25 Skivor eller brädor vid öppningar ska dimensioneras för att kunna överföra horisontella krafter som verkar på konstruktionen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok