Svenskt Trä Logo

4.6.2 Bjälklag

Publicerad 2021-11-02

Ofta ingår takstolarnas underramar som en del i ett mellanbjälklag. Då takstolarnas centrumavstånd vanligtvis är 1 200 mm innebär det att extra golvbjälkar krävs då de flesta undergolv är tillverkade för golvbjälkar med ett centrumavstånd av 300 – 600 mm. Kompletterande golvbjälkar kan ingå i leveransen från takstolstillverkaren varvid man  även  kan  få  hjälp  med  dimensioneringen  av  golvbjälkarna.

Ett mellanbjälklag är huvudsakligen en byggnadsdel som bär vertikala laster från antingen över- eller undersidan, eller från båda sidorna och avgränsar olika våningar i en byggnad. Mellanbjälklag består av en bärande del som vanligtvis kompletteras med skikt och slutligen kompletteras med ytskikt, på ovansidan i form av matta eller parkett och på undersidan av ett innertak. Mellanbjälklaget ska dimensioneras för horisontella och vertikala laster, till exempel egentyngd, nyttig last, snölast och vindlast, var för sig och i kombination.

Golvbjälkar som används till mellanbjälklag dimensioneras enligt gällande nationella normer. Dimensionering av mellanbjälklag bör omfatta beräkningar i bruksgränstillståndet och brottgränstillståndet. I de flesta fall är bruksgränstillståndet dimensionerande för normalt förekommande laster i bostäder och kontor. Nyttjandegraden med avseende på bärförmågan för mellanbjälklag är vanligtvis lägre än 50 procent. Vid dimensionering i bruksgränstillståndet beaktas deformationer, svikt och vibrationer.

Ett mellanbjälklags egenskaper kan förenklat dimensioneras enligt balkteori. I SS-EN 1995-1-1 ges en förenklad metod för att bedöma ett mellanbjälklags svängningsbenägenhet. Metoden innebär att den sta- tiska nedböjningen beräknas för ett träbjälklag under inverkan av en punktlast som är 1 kN och som simulerar ett fotsteg. Lasten verkar i mitten av en fritt upplagd balk och nedböjningen får inte överskrida ett visst värde.

Figur 4.27 Rekommenderade gränsvärden a och b och rekommenderat samband mellan a och b enligt SS-EN 1995-1-1
Figur 4.27 Rekommenderade gränsvärden a och b och rekommenderat samband mellan a och b enligt SS-EN 1995-1-1.

Dimensionering och kontroll av bjälklag till bostadsbjälklag kan schematiskt utföras enligt följande:

 • Bestäm egenfrekvensen. Om egenfrekvensen är lägre än 8 Hz krävs en särskild utredning.
 • Bestäm önskad kvalitet på mellanbjälklaget genom att bestämma gränsvärden för a och b, se figur 4.27.
 • Kontrollera styvheten genom att beräkna nedböjningen, w, för en punktlast, F, av 1 kN och jämför med rekommenderat värde enligt ekvation 4.4:

\(\displaystyle \frac{w}{F}\leq a [\mathrm{m}\mathrm{m}/\mathrm{k}\mathrm{N}]\)

där:

w
är den maximala vertikala omedelbara utböjningen av en vertikal koncentrerad statisk kraft F.

 • Kontrollera impulshastigheten v gentemot vald kvalitet enligt ekvation 5:

\(v\leq b^{(f_{1}\zeta-1)} [m/(Ns^{2})]\)

där:

v
är mellanbjälklagets impulshastighetsrespons, det vill säga den maximala vertikala initialhastigheten i m/s till följd av en ideal stöt med storleken 1 Ns anbringad där den ger störst verkan, kan beräknas enligt nedan. Vibrationskomponenter över 40 Hz får ignoreras.

ζ
är relativ dämpning.

f1
är första egenfrekvensen.

b
är en faktor satt till 100 m/(Ns2).

Nedböjningskriteriet i denna relativt enkla metod varierar i olika bestämmelser och handböcker.

Nedböjningen, a, bör inte överskrida ett visst värde och kvaliteten på bjälklaget bestäms utifrån kraven. För svenska förhållanden har följande rekommendationer valts: a = 1,5 mm/kN och b = 100 m/Ns2.

Människor är känsliga för vibrationer under 8 Hz och för att undvika störande vibrationer bör bjälklagens egenfrekvens inte understiga detta värde. Men även vibrationer över 8 Hz kan vara störande.

Impulsresponshastighet är en faktor som säger något om hur störande de är. Vilken impulsresponshastighet som kan tillåtas beror på bjälklagets egenfrekvens och dämpning, den ska dock vara så låg som möjligt. För bjälklag som dimensioneras nedböjningskravet ≤ L ⁄ 300 och egenfrekvens f1 > 8 Hz kommer impulsresponshastigheten att vara inom det område som upplevs bra från svikt- och vibrations- synpunkt. Lämpliga spännvidder för bjälklag av konstruktionsvirke och limträ i ett respektive två fack presenteras i tabell 4.7 – 4.10.

Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack i bostad

Tabell 4.7 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i ett fack i bostad (0,45 kN/m2). Maximal fri längd.

 

 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 eller C14.
 • Centrumavstånd (C ) 600, 400 eller 300 mm.
 • Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
 • Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
 • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
 • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
 • Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning
 • av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
 • Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
Golvbjälkens dimension (mm) Golvbjälkens hållfasthets- klass Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd (C ) Centrumavstånd (C )
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m)
45 × 120 C24 2,09 2,40 2,64 1,81 2,20 2,30
145 C24 2,53 2,90 3,19 2,21 2,69 2,78
170 C24 2,97 3,40 3,74 2,63 3,18 3,27
195 C24 3,41 3,90 4,29 3,08 3,67 3,76
220 C24 3,84 4,40 4,85 3,55 4,15 4,25
245 C24 4,28 4,90 5,40 4,03 4,64 4,74
70 × 220 C24 4,46 5,10 5,61 4,23 4,84 4,93
45 × 120 C14 1,80 2,06 2,27 1,55 1,87 1,97
145 C14 2,18 2,49 2,74 1,88 2,29 2,39
170 C14 2,55 2,92 3,22 2,23 2,71 2,81
195 C14 2,93 3,35 3,69 2,60 3,13 3,23
220 C14 3,31 3,79 4,17 2,98 3,55 3,65
245 C14 3,68 4,22 4,64 3,38 3,97 4,07
70 × 220 C14 3,83 4,39 4,83 3,54 4,14 4,23

Observera
Konstruktionsvirke med större längd än 5 400 mm är ofta fingerskarvat.

 

Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad

Tabell 4.8 Golvbjälkar av konstruktionsvirke i två fack i bostad (0,45 kN/m2). Maximal fri längd.

 • Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 eller C14.
 • Centrumavstånd (C ) 600, 400 eller 300 mm.
 • Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L A, B ≤ 0,6L.
 • Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
 • Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
 • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
 • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
 • Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning
 • av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/200 av spännvidden i det längsta facket.
 • Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
Golvbjälkens dimension (mm) Golvbjälkens hållfasthets- klass Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd (C ) Centrumavstånd (C )
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m)
45 × 120 C24 4,03 4,24 4,47 3,01 3,66 3,83
145 C24 4,83 5,03 5,36 3,69 4,48 4,64
170 C24 5,56 5,83 6,27 4,39 5,30 5,45
195 C24 6,29 6,65 7,21 5,14 6,11 6,27
220 C24 7,02 7,47 8,19 5,92 6,93 7,08
245 C24 7,76 8,31 9,20 6,73 7,74 7,90
70 × 220 C24 7,83 8,44 9,40 7,03 8,07 8,22
45 × 120 C14 3,61 3,84 4,02 2,58 3,12 3,28
145 C14 4,34 4,53 4,78 3,14 3,83 3,98
170 C14 5,02 5,23 5,57 3,72 4,52 4,68
195 C14 5,67 5,94 6,37 4,33 5,22 5,38
220 C14 6,32 6,66 7,20 4,97 5,93 6,08
245 C14 6,97 7,38 8,04 5,63 6,63 6,78
70 × 220 C14 7,00 7,44 8,15 5,89 6,90 7,06

Observera
Konstruktionsvirke med större längd än 5 400 mm är ofta fingerskarvat.

 

Golvbalkar av limträ i ett fack i bostad

Tabell 4.9 Golvbalkar av limträ i ett fack i bostad (0,45 kN/m2). Maximal fri längd.

 • Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I.
 • Centrumavstånd (C ) 600, 400 eller 300 mm.
 • Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
 • Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
 • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
 • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
 • Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
 • Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
Golvbalkens dimension (mm) Golvbalkens hållfasthets- klass Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd (C ) Centrumavstånd (C )
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m)
42 × 180 GL28cs 3,05 3,49 3,84 2,87 3,44 3,54
225 GL28cs 3,81 4,36 4,80 3,73 4,34 4,43
270 GL28cs 4,57 5,23 5,76 4,57 5,23 5,33
56 × 225 GL28cs 4,19 4,80 5,28 4,18 4,79 4,88
270 GL28cs 5,03 5,76 6,34 5,03 5,76 5,87
66 × 270 GL28cs 5,32 6,09 6,70 5,32 6,09 6,20
315 GL28cs 6,20 7,07 7,60 6,20 7,07 7,24
90 × 180 GL30c 3,98 4,56 5,02 3,93 4,54 4,63
225 GL30c 4,98 5,70 6,27 4,98 5,70 5,80
270 GL30c 5,97 6,84 7,39 5,97 6,84 6,97
315 GL30c 6,97 7,72 8,29 6,97 7,72 8,14
360 GL30c 7,71 8,53 9,17 7,71 8,53 9,17
405 GL30c 8,42 9,32 10,01 8,42 9,32 10,01
450 GL30c 9,11 10,09 10,84 9,11 10,09 10,84
115 × 180 GL30c 4,32 4,95 5,44 4,32 4,94 5,03
225 GL30c 5,40 6,18 6,81 5,40 6,18 6,30
270 GL30c 6,48 7,31 7,85 6,48 7,31 7,57
315 GL30c 7,41 8,21 8,82 7,41 8,21 8,82
360 GL30c 8,20 9,07 9,75 8,20 9,07 9,75
405 GL30c 8,95 9,91 10,65 8,95 9,91 10,65
450 GL30c 9,69 10,72 11,52 9,69 10,72 11,52
495 GL30c 10,41 11,52 12,38 10,41 11,52 12,38
630 GL30c 12,47 13,80 14,83 12,47 13,80 14,83
140 × 225 GL30c 5,77 6,60 7,20 5,77 6,60 6,73
270 GL30c 6,92 7,68 8,25 6,92 7,68 8,09
315 GL30c 7,79 8,62 9,26 7,79 8,62 9,26
360 GL30c 8,61 9,53 10,24 8,61 9,53 10,24
405 GL30c 9,40 10,41 11,19 9,40 10,41 11,19

Anmärkning
Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri längd (L) än 10 m undvikas.

 

Golvbalkar av limträ i två fack i bostad

Tabell 4.10 Golvbalkar av limträ i två fack i bostad (0,45 kN/m2). Maximal fri längd.

 • Limträ i hållfasthetsklasser enligt nedan. Limtyp I.
 • Centrumavstånd (C ) 600, 400 eller 300 mm.
 • Innerstödet kan placeras fritt inom området 0,4L A, B ≤ 0,6L.
 • Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
 • Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
 • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
 • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
 • Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden i det längsta facket.
 • Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
Golvbalkens dimension (mm) Golvbalkens hållfasthets- klass Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd (C ) Centrumavstånd (C )
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m) Fri längd (L) (m)
42 × 180 GL28cs 5,93 6,25 6,76 4,79 5,74 5,90
225 GL28cs 7,28 7,76 8,55 6,23 7,24 7,39
270 GL28cs 8,64 9,31 10,46 7,71 8,73 8,88
56 × 225 GL28cs 7,81 8,40 9,34 6,97 7,99 8,14
270 GL28cs 9,30 10,12 11,52 8,62 9,63 9,79
66 × 270 GL28cs 9,73 10,64 12,22 9,18 10,19 10,34
315 GL28cs 11,33 12,52 14,31 10,93 11,92 12,08
90 × 180 GL30c 7,22 7,78 8,63 6,56 7,57 7,73
225 GL30c 8,97 9,79 11,15 8,51 9,52 9,68
270 GL30c 10,75 11,88 13,92 10,48 11,47 11,63
315 GL30c 12,55 14,04 15,62 12,44 13,43 13,58
360 GL30c 14,39 16,07 17,27 14,39 15,38 15,53
405 GL30c 15,86 17,55 18,86 15,86 17,33 17,47
450 GL30c 17,17 19,00 20,41 17,17 19,00 19,42
115 × 180 GL30c 7,72 8,37 9,38 7,22 8,24 8,39
225 GL30c 9,62 10,59 12,20 9,35 10,35 10,51
270 GL30c 11,56 12,88 14,79 11,48 12,47 12,62
315 GL30c 13,54 15,27 16,61 13,54 14,58 14,74
360 GL30c 15,44 17,08 18,36 15,44 16,70 16,85
405 GL30c 16,86 18,66 20,05 16,86 18,66 18,97
450 GL30c 18,25 20,20 21,70 18,25 20,20 21,08
495 GL30c 19,60 21,69 23,31 19,60 21,69 23,20
630 GL30c 23,49 26,00 27,94 23,49 26,00 27,94
140 × 225 GL30c 10,20 11,29 13,19 10,07 11,07 11,22
270 GL30c 12,29 13,78 15,54 12,29 13,33 13,48
315 GL30c 14,41 16,24 17,45 14,41 15,59 15,74
360 GL30c 16,22 17,95 19,28 16,22 17,85 18,00
405 GL30c 17,71 19,60 21,07 17,71 19,60 20,26

Anmärkning
Vid höga krav på sviktegenskaper bör bjälklag med större fri spännvidd (A, B ) än 10 m undvikas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok