Svenskt Trä Logo

Uppsättning av invändig träpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Träpanel i tak eller på vägg sätts upp i så sent skede som möjligt för att skador ska undvikas.

Uppsättning av panel brukar samordnas med uppsättning av lister.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Reglar eller takstolar bildar ett plant underlag. Centrumavståndet på vägg är ≤ 600 mm, i tak ≤ 1 200 mm.
 • Rördragningen av el och tele är avslutad.

Material

 • Panelbräder av angiven kvalitet och med fuktkvot anpassad till förhållandena. Fuktkvoten kontrolleras i flera bräder och på olika ställen längs bräderna.
 • Virket skyddas mot smuts under eventuell lagring.

Arbetsutförande

 • Om brädernas utseende varierar kraftigt kan det vara nödvändigt att blanda bräderna för att intrycket av panelen ska bli det avsedda.
 • På underlag av betong eller lättbetong monteras reglar med centrumavstånd ≤ 600 mm.
 • Panelytan mäts tvärs panelriktningen med hänsyn till behov av passbräder.
 • Beräkna 2 mm/m rörelsemån eller minst 10 mm mot anslutande byggdelar och genomföringar.
 • Första brädan sätts upp efter snöre med beräknad springa.
 • Synliga skarvändar renkapas så att änden blir sprickfri.
 • Vid stumskarvar kapas änden i sned vinkel för att skarven ska bli tät.
 • Spikning görs på angivet sätt, synligt eller dolt. Det senare med spik i fjädern eller med klips.
 • Synlig spikning ska utföras så att spikhuvudet kommer i nivå med träytan utan spår av hammaren. Eventuellt kan purr användas.
 • Tomrör för el eller tele får inte spikas igen.
 • Kvarvarande mått till anslutande kant kontrolleras med jämna mellanrum.
 • Eventuella skarvar fördelas jämnt över ytan så att de inte stör det avsedda intrycket.
 • Vid eventuella skarvar spikas bräderna så långt från kapändarna som möjligt för att bräderna inte ska spräckas. Bräderna förborras om spikning måste göras nära kapände.
 • Hörn på väggpanel utförs på föreskrivet sätt.
 • Angivet listverk monteras.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Panelytans utseende stämmer överens med det avsedda.
 • Alla bräder är ospruckna och fria från smuts.
 • Alla bräder är fria från kvisturslag och kådlåpor.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att fuktkvoten i bräderna är anpassad till rumsklimatet i bruksstadiet.
 • Att alla bräder är ospruckna och fria från smuts.
 • Att tomrör för el och tele går att nyttja.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok