Svenskt Trä Logo

Uppsättning av lister

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Invändiga ytskikt kompletteras i de flesta fall med lister längs anslutningar och genomföringar. Golv förses med golvsocklar, tak med taklister och kring dörrar och fönster sätts foder.

Listverkets uppgift är att täcka eventuella springor och rörelsefogar samt att avsluta de invändiga ytskikten med god finish och måttnoggrannhet.

För att slutresultatet ska få god måttnoggrannhet krävs hantverksskicklighet, bra verktyg och hjälpmedel samt lister med rätt och jämn fuktkvot.

Uppsättningen av lister kan ske med olika grad av noggrannhet. Om listverket senare ska täckmålas på plats kan eventuella springor spacklas och därför kan sådana i viss utsträckning accepteras. Om listverket däremot sätts upp färdigmålat eller ska laseras på plats kan spackling inte ske och därför krävs större noggrannhet i arbetsutförandet.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Respektive ytskikt eller byggnadselement är monterat på korrekt sätt och i korrekt läge.
 • Springan eller rörelsefogen i anslutningen har korrekt storlek och dess största bredd är mindre än den bredd som listverket kan täcka.

Material

 • Lister av föreskriven profil, kvalitet och ytbehandling finns i tillräcklig mängd.
 • Fuktkvoten i listerna motsvarar det blivande klimatet i utrymmena. För normal användning i uppvärmda lokaler bör fuktkvoten motsvara målfuktkvot 12, det vill säga ligga inom området 10,5-13,5 %.
 • Lister lagras utan emballage i utrymmen med inomhusklimat och så att de är fria från smuts.
 • Fästdon av föreskriven typ och eventuell behandling.

Arbetsmoment

 • All kapning sker i gersåg eller eventuellt gerlåda. Bladet ska vara fintandat.
 • Alla ändar renkapas för att ändsprickor ska undvikas.
 • Möte mellan lister i hörn geras, såvida inte profilering av den ena änden är föreskrivet. Normalt geras målade lister medan omålade lister kan geras eller profileras.
 • Lister skarvas med stumskarv.
 • Lister spikas med listspik eller dyckert – alternativt med listskruv.
 • Spikning/skruvning ska inte spräcka listerna. Det ska  därför göras minst 150 mm från kapände och gärna med spik som fått spetsen stukad eller avnypt och med förborrning och försänkning när det gäller skruv. 
 • Spikningen sker med jämn fördelning, centrumavstånd ≤ 600 mm.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Bakomvarande springor eller rörelsefogar är täckta av listverket.
 • Listerna ska inte vara spräckta.
 • Hörnskarvar och stumskarvar är utförda på korrekt sätt och med acceptabel måttnoggrannhet.
 • Listverket är spikat på korrekt sätt.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att listverket täcker bakomvarande springor och rörelsefogar.
 • Att listerna inte är spräckta.
 • Att listverket ansluter till golv, vägg eller tak så att springor eller spalter inte förekommer.
 • Att skarvar har acceptabel måttnoggrannhet.
 • Att spikning är tillräcklig.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok