Svenskt Trä Logo

Montering av bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

Bottenbjälklag över krypgrund eller källare samt mellanbjälklag byggs på i princip samma sätt.

Det som skiljer är sättet att åstadkomma skydd mot genomtrampning liksom sättet att fästa glespanel respektive blindbotten på bjälklagets undersida.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Bjälklagets upplagsytor är horisontella och har godkänd ytjämnhet enligt handlingarna. Om inget annat föreskrivs får avvikelsen från horisontalplanet vara högst ±1 mm/m. Ytjämnheten hos upplaget bör motsvara brädriven betong. 
 • Upplagsytorna ska vara rengjorda och fria från is och snö.

Material

 • Konstruktionsvirke till bjälkar. Virket ska förvaras skyddat mot nederbörd och sol. Fuktkvoten ≤ målfuktkvot 16 %.
 • Det är viktigt att tillräckligt rakt virke används. Viss flatböj kan tolereras, viss kantkrokighet kan vara till fördel för att ge bjälklaget en viss överhöjning som kompenserar för nedböjning på grund av last av egentyngd. 
 • Tätningsmaterial, fästdon, stöttor enligt handlingarna.

Arbetsmoment

 • Bjälkarna kapas till i rätta längder och eventuella urtag görs. 
 • Bjälkar med viss kantkrokighet ska vändas så att bjälklaget får viss överhöjning. Sådana bjälkar ska placeras intill varandra. 
 • Bjälkarna läggs ut med början från ena kortsidan. För att få bjälkarna på rätt centrumavstånd kan en mall, en så kallad "katta", vara praktisk. 
 • Bjälkarna skarvas liggande på föreskrivet sätt och reses därefter på högkant. De skråspikas i syllarna med
  2 st trådspik 100-3,4 från vardera sidan i varje upplag. Vinkelbeslag kan även användas. 
 • För att knarr ska undvikas spikas bjälke närmast gavel eller bärande tvärvägg inte i dessa väggars reglar. 
 • I takt med att bjälkarna monteras läggs ett tillfälligt golv som arbetsplattform enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar. 
 • Glespanel på bjälklagets undersida spikas, där så är möjligt, underifrån. 
 • Blindbottenläkt spikas underifrån eller uppifrån. Den kan också spikas fast innan bjälkarna monteras. Läkten kan ersättas av blindbottenbräda som spikas fast innan bjälkarna monteras. 
 • Blindbotten spikas i läkt eller bräda. Det finns material och produkter som uppfyller kravet på skydd mot genomtrampning enligt Arbetsmiljöverket. 
 • Eventuell tvärförstyvning utförs enligt handlingarna. Passningen mellan förstyvning och bjälkar är viktig för att knarr ska undvikas. 
 • Bjälklag som ska isoleras förses med isoleringsmaterial enligt handlingarna. 
 • Det tillfälliga golvet kan vara arbetsplattform för den fortsätta stomresningen och i lämpligt skede ersättas med det slutgiltiga undergolvet av bräder eller skivor. 
 • Bjälkar skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat  

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Bjälkarna ska vara parallella och placerade på rätt centrumavstånd. 
 • Bjälklaget får inte ha formförändringar i sådan omfattning att knarr kan uppstå. 
 • Bjälklagets provisoriska väderskydd ska vara fixerat.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att bjälkarna är parallella och placerade på rätt centrumavstånd. 
 • Att golvbjälkarnas överkant ligger på samma nivå. 
 • Att eventuella tvärförstyvningar är korrekt inpassade. 
 • Att golvet inte knarrar. 
 • Att fuktkvoten i ingående trävirke före inbyggnad är ≤ målfuktkvot 16 %. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok