Svenskt Trä Logo

Inbrädning av yttertak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Beskrivningen avser inbrädning med underlagspanel.

Används luckor eller skivor monteras dessa enligt tillverkarens anvisningar.
Hål för genomföringarna tas upp i ett senare skede i samband med att installationerna monteras.

Inbrädning av yttertak
Bild 1. Skyddsräcke monteras längs takfoten.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan. 
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Takstolarna ska vara korrekt placerade och stagade. 
 • Ska taket vara stagat med krysstag, ska dessa vara monterade före inbrädningen. 
 • Upplagsytorna ska vara rengjorda och fria från is och snö. 
 • Erforderliga skyddsåtgärder för arbete på tak ska vara vidtagna. 
 • Erforderliga ställningar ska finnas på plats. 
 • Avväxlingar kring öppningar och genomföringar är utförda.

Material

 • Spontad träpanel med dimension enligt handlingarna. Den ska förvaras skyddad mot nederbörd och sol. 
 • Virket ska normalt vara av lägst sort G4-2. Virket ska vara fritt från blånad och missfärgande svampar används. 
 • Virke till synlig del av taksprång och gavelsprång ska vara av lägst sort G4-1. 
 • Fuktkvoten hos underlagspanelen bör vara cirka 18 % för att inbrädningen i ett senare skede inte ska skadas på grund av svällning eller krympning.

Arbetsmoment

 • Arbete med inbrädning av yttertak bör planeras så att taket helst blir färdigt på en och samma dag. Stora takytor bör inte lämnas halvfärdiga över helger på grund av det vindfång som de utgör. 
 • Inbrädning av yttertak sker med underlagspanel som spikas direkt i takstolarna. 
 • Virke och spikning anges i handlingarna. Vid maskinspikning bör man med jämna mellanrum kontrollera att spikningen inte sker vid sidan av takstolen. 
 • Skarvning ska ske över stöd – och högst två i bredd över samma stöd. 
 • Används ändspontat virke, det vill säga virke med spontade ändar, får skarvning ske mellan stöd, dock högst varannan bräda. 
 • Bräder bredare än 113 mm dubbelspikas.
 • Den nedersta brädans fria kant sågas rak så att noten försvinner. Kanten placeras 15-20 mm utanför änden på takstolstassen. 
 • Rännkrokarna kan monteras i samband med inbrädningen. 
 • Inbrädningen påbörjas vid takfot. Om taket ska ha synligt taksprång som ska täckmålas bör dessa bräder vändas med den sågade ytan nedåt. 
 • Inne på takfallet vänds den sågade godsidan uppåt. 
 • Skyddsräcke monteras längs takfoten. 
 • Hela ytan brädas in, även blivande öppningar och genomföringar. De kan i ett senare skede sågas upp och då kompletteras med sarger och så vidare. 
 • Gavelsprånget sågas rent när inbrädningen är klar. 
 • Taket täcks med underlagspapp i horisontella våder enligt papptillverkarens anvisningar. Eventuellt kan ströläkten spikas samtidigt som hjälp för att hålla pappen på plats.
 • Papptäckningen ska ske i samma takt som inbrädningen. 
 • Öppna delar av tak kan täckas med presenningar över helger för att skydda underliggande stomme. 
 • Inbrädning skyddas mot nederbörd och sol.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Inbrädningen ska utgöra ett plant underlag för underlagspappen och täcka hela takytan. 
 • Provisoriska väderskydd fixerade.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. 
 • Att skarvningen är utförd på korrekt sätt. 
 • Att träpanelen är väl hopslagen och att spikningen är rätt utförd. 
 • Att pappen är rätt monterad och har gett ett tätt tak. 
 • Att fuktkvoten i ingående trävirke är cirka 15-18 %. 
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok