Svenskt Trä Logo

Uppsättning av utvändig träpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Beskrivningen gäller stående lockpanel, men kan i princip tillämpas för alla paneltyper.

Förutsättningar

 • Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll.
 • Godkänt delmoment enligt kontrollplan.
 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Ytterväggen är plan och lägena för spikreglar är markerade.
 • Lämpliga arbetsställningar ska finnas tillgängliga.
 • Avvattningen från taket bör vara ordnad så att inte fasaden fläckvis fuktas ned under byggtiden.
 • Bleck över fönster och dörrar är monterade.

Material

 • Virket ska vara skyddat från nedsmutsning och nederbörd.
 • Panelbräderna ska vara av sort G4-0/G4-1, gran. 
 • Utvändig träpanel ska grundas före uppsättning för att omålade krympränder ska undvikas och träskydd fungera.
 • Fabriksgrundade panelbräder medger längre tid till färdigmålning än ogrundade bräder.
 • Spikreglar bör vara 34x70 mm av lägst sort G4-2.
 • Fästdon ska vara varmförzinkade.

Arbetsmoment

 • Spikreglarna sätts upp liggande och jämnt fördelade på centrumavstånd ≤ 600 mm.
 • Bräderna sätts upp så att fasaden får jämn delning och med lika avslutning i knutarna och vid dörrar och fönster.
 • Bräder under fönster snedkapas/snedskärs i överkant för att medge lutning för fönsterblecket om detta inte är monterat före uppsättningen av träpanelen.
 • Vid stående panel med lockbräder får lockbrädan inte spikas genom bottenbrädan.
 • Spikarna slås i så att spikhuvudena kommer i liv med panelbrädans yta.
 • Spikning utan förborrning får inte ske närmare brädände än 100 mm.
 • Panelbräderna sågas av på föreskrivet sätt nedtill, normalt i svag lutning, cirka 15°.
 • Alla kapsnitt ska förgrundas före uppsättning.
 • Fasaden bör ytbehandlas så snart som möjligt, helst inom tre veckor. Fuktkvoten bör inte överstiga 16 % i samband med målning.

Slutresultat

 • Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Fasaden ska efter uppsättning vara plan.
 • Panelbräderna ska sitta i lod eller våg och på jämna avstånd med lika avslutning vid knutar samt vid fönster och dörrar.
 • Alla spikar ska vara väl islagna men inte försänkta.
 • Spikarna ska vara placerade i horisontella linjer.
 • Panelbräderna får inte vara spräckta efter uppsättning.
 • Anslutningen mot karmar och bleck är korrekt.

Förslag till kontrollpunkter

 • Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser.
 • Att fuktkvoten är korrekt.
 • Att bräderna inte spräckts vid uppsättningen.
 • Att spikningen är korrekt.
 • Fungerande väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok