Svenskt Trä Logo

Tak - form, material, konstruktion

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Formen hos ett tak överensstämmer vanligen med formen hos den konstruktion som bär upp taket. Lutningen hos takytan avgör vilka taktäckningssystem - takmaterial - som kan komma ifråga för att avleda nederbörd.

Formen väljs med hänsyn till en rad faktorer, såväl tekniska och ekonomiska som estetiska. Ofta förekommande takformer är sadeltak, mansardtak, valmat tak, pulpettak, motfallstak, cylindriskt tak och flackt tak.

  • Sadeltak – den vanligaste takformen för hus med trätakstolar. Ett brant sadeltak ger möjlighet att inreda vindsutrymmet.
  • Mansardtak – ett sadeltak med två olika taklutningar inom de båda takfallen (brutet tak). Mansardtak förekommer ofta på äldre trähus.
  • Valmat tak – ett sadeltak med avskurna gavelspetsar.
  • Pulpettak – tak med ensidigt takfall. För bredare byggnader utförs pulpettak av praktiska skäl med liten lutning.
  • Motfallstak består av takytor som lutar in mot en låglinje. Avvattningen sker oftast med invändiga avlopp.
  • Cylindriskt tak har en cylinderkrökt takyta i husets längdriktning. Takformen är vanlig på hus med bågkonstruktion.
  • Låglutande tak har en taklutning mindre än 1:4 (cirka 14°). Denna takform är vanlig till högre hus. Låglutande tak förses ofta med krön.

Tak - form, material och konstruktion
Bild 1. Olika takformer.

Takkonstruktioner kan dessutom utformas med de lutande takytorna fogade till varandra på olika sätt. Sådana sammanfogningar uppkommer vid vinkelbyggnader och uppbyggnader på tak, till exempel takkupor. Sammanfogningen kräver särskilda lösningar i såväl de bärande som de klimatskyddande systemen. Tak kan utformas med olika nockar, veck, hörnor och övergångar från delar med god lutning till flacka partier. Resultatet blir många detaljlösningar. Om en enklare takform kan väljas ger den färre detaljlösningar och mindre risk för regnvattenläckage.

Med träkonstruktioner kan man skapa ovanliga takformer, till exempel plana polygonytor eller dubbelkrökta ytor.

Samspel form-material-konstruktion

Samspelet form-material-konstruktion kan belysas med utformningen av ett sadeltak med tegeltäckning. Ofalsade tegelpannor fungerar av erfarenhet tillfredsställande vid en minsta lutning 1:2,5 (cirka 22°). Takstolarna som bär taket får då en passande form och en lämplig konstruktionshöjd. Vindsutrymmet kan utnyttjas till bostadsändamål eller förvaring. Denna takkonstruktion är funktionell och därför vanlig till småhus.

Tak - form, material och konstruktion
Bild 2. En utbyggnad i vinkel av ett småhus för till exempel en veranda kan täckas med vanliga fackverkstakstolar. För den del av verandataket som går in över det ursprungliga huset används uppstolpade takstolar.

Taklutningar och taktäckning

Tak med lutning > 1:2,5 (cirka 22°) kallas branta tak, tak med lutning < 1:4 (cirka 14°) låglutande tak och tak med lutning ≤ 1:16 (cirka 4°) flacka tak. Tak med mindre lutning än 1:40 (cirka 1,4°) ska från fuktsynpunkt betraktas som terrasstak. Terrasstakets vattentäta skikt ska ha lutning > 1:100 (cirka 0,6°).

Taklutningar

Lutningsförhållande

Lutningsvinkel

1:1

45°

1:1,5

c:a 34°

1:2

c:a 27°

1:2,5

c:a 22°

1:3

c:a 18°

1:4

c:a 14°

1:8

c:a 7°

1:10

c:a 6°

1:16

c:a 4°

1:20

c:a 3°

1:40

c:a 1,5°

1:100

c:a 0,5°

1: > 100

Tabell 1. Taklutningar – lutningsförhållande och –vinkel.

Valet av taktäckningsmaterial begränsas av taklutningen. I tabell 2 anges minsta tillåtna taklutning för några vanliga taktäckningsmaterial. Speciella förutsättningar beträffande underlag och montering kan gälla för olika lutningar.

 

Minsta lutning för några taktäckningar

Taktäckningsmaterial

Minsta lutning

a:b

vinkel α

Takpannor av tegel, falsade

1:4

(c:a 14°)

Takpannor av tegel, ofalsade

1:2,5

(c:a 22°)

Takpannor av betong, falsade

1:4

(c:a 14°)

Papp, skyddsbelagd, enlagstäckning

1:4

(c:a 14°)

Papp, skyddsbelagd, tvålagstäckning

1:20

(c:a 3°)

Papp, skyddsbelagd, trelagstäckning

1:100

(c:a 0,5°)

Plan plåt, förzinkad, enkelfalsad

1:4

(c:a 14°)

Plan plåt, förzinkad, dubbelfalsad

1:10

(c:a 6°)

Plan plåt, koppar, dubbelfalsad

1:20

(c:a 3°)

Profilerad plåt, utan tätningsband i fogarna

1:4

(c:a 14°)

Tabell 2. Minsta tillåtna taklutning för några taktäckningsmaterial.

Tak - form, material och konstruktion
Bild 3. Taklutning anges som förhållandet b/a eller vinkeln α.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok